بررسی روش‌های ترغیب معلمان به استفاده از طرح درس در دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی روش­های ترغیب معلمان به استفاده از طرح درس در دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان دماوند صورت گرفته است. برای این منظور با طراحی پرسش‌نامه­ای، نظر 165 نفر از معلمان دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان دماوند در مورد طرح درس مورد پرسش واقع شد. داده‌های به دست آمده با آزمون­های t تک گروهی، t گروه­های مستقل و هم‌چنین تحلیل واریانس یک طرفه و با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان می­دهد که عدم توانایی و آگاهی از نحوه تهیه طرح درس، مزایای آن، کمبود فرصت، حجم و نوع درس، گذراندن کلاس­های آموزشی و واکنش مسؤولان، همگی نقش مهمی در استفاده از طرح درس توسط معلمان دارند. بررسی متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، سابقه کار، گذراندن دوره­های آموزشی و رضایت شغلی با استفاده از طرح درس نیز مبین این مسأله است که بین نظرات زنان و مردان، و بین آراء افراد متأهل و مجرد در استفاده از طرح درس تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی متغیر سطح تحصیلات و استفاده از طرح درس نیز نشان داد که‌ نظرهای معلمان با سطوح تحصیلی مختلف، متفاوت است. هم چنین با افزایش سابقـه کار، عامل کمبود فرصت، اهمیت بیشتری در استفاده از طرح درس پیدا می­کند. نظرهای معلمان دوره دیده و دوره ندیده در استفاده از طرح درس نیز، تفاوت معناداری داشته و معلمان دوره دیده بیش از معلمان دوره ندیده به عامل آگاهی از مزایای طرح درس تأکید داشته­اند. همچنین، معلمان دارای رضایت شغلی متوسط، اهمیت کمتری را برای عامل گذراندن دوره­های آموزش طرح درس در نظر می­گیرند و با افزایش رضایت شغلی، استفاده از طرح درس افزایش می­یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods to Encourage Teachers in the Damavand’s Secondary Schools to Use Lesson Plan

نویسندگان [English]

  • Reza Nahavandi
  • Kobra Lashgari
  • Alireza Talkhabi Alishah
چکیده [English]

 
Abstract: This research is done to investigate the teachers’ encouraging methods to use lesson plans in junior high school in Damavand town. Based on the related theoretical principles found in the literature, a list of factors which could have any influence on teachers’ encouragement to use lesson plan was identified. Then a questionnaire was constructed to collect the 165 secondary school teachers’ attitudes towards the use of lesson plan in the class. The obtained data were analyzed using one sample t test, independent t test, and one-way ANOVA. The results showed that unawareness of how to prepare lesson plan, unawareness of lesson plan benefits, lack of time, the length and kind of lessons, passing training classes, and managers’ reactions have important roles in the use of lesson plans by teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Teachers
  • encouraging methods
  • lesson plan
منابع فارسی
ابراهیمی، ن. (1388). جایگاه رسانه­های آموزشی در فرآیند آموزش و اصول انتخاب آنها. نشریه داخلی علمی آموزش و پرورش، سال دوم ، شماره 5. ص 45-68.
احدیان، م و آقازاده، م. (1378). راهنمای کاربردی روش­های نوین تدریس. تهران: پژمان.
امامی، خ و اکبرزاده همای، ح. (1373). بررسی چگونگی استفاده معلمین ناحیه یک تبریز از طرح درس. رساله کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تبریز.
آزادی طلب، ع ا. (1374). بررسی علل مقاومت آموزگاران و دبیران مرد در برابر ننوشتن طرح درس. رساله کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.
بست، ج. (1386). روش­های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد.
پورمحمد، ع. (1376). بررسی تأثیر به کارگیری آموزش از طریق تکنولوژی آموزشی و طراحی منظم آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزشکده فنی تبریز. رساله کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تبریز.
سالمی، م و الهام­پور، ح. (1387). شناسـایی عوامل عمده گرایش دبیران به تهـیه و استفاده از طرح درس در دبیرستان­های استان خوزستان. مجله علوم تربیتی، سال شانزدهم،  شماره 1. ص 86-69.
سیف، ع ا. (1388). روانشناسی پرورشی. تهران: آگاه.
سیف، ع ا. (1384). سنجش فرایند و فرآورده یادگیری( روش­های قدیم و جدید). تهران: دوران.
سیف، ع ا. (1386). اندازه­گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. تهران: آگاه.
شعبانی، ح. (1385). مهارت­ها آموزشی. تهران: سمت.
شریفی، ح پ. (1389). اصول روان سنجی و روان آزمائی. تهران: رشد.
صفوی، ا ال. (1381). کلیات روش­ها و فنون تدریس. تهران: دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب آموزشی خبری فناوران روستا، سال دوم، شماره 5.
علاقه‌بند، ع. (1386). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران: روان.
عمید، ح. (1376). فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر.
لطفی، ن و سلیمانی، ا. (1377). بررسی میزان استفاده از طرح درس توسط آموزگاران زن در ناحیه یک تبریز، رساله کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تبریز.
مجدفر، م. (1373). طرح درس نرم افزاری مناسب در تکنولوژی آموزشی. تهران: چاپار فرزانگان.
ملکی، ح. (1379). برنامه ریزی درسی. مشهد: پیام اندیشه.
نادری، ف. (1376). دلایل  عدم  استفاده  معلمین  مقطع  متوسطه  از طرح  درس  روزانه. رساله کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه اراک.
ولف ریچارد. (1379). ارزشیابی آموزشی. ترجمه علیرضا کیامنش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
هارو، آ.ج. (1972). طبقه­بندی هدف­های تربیتی: حیطه روانی- حرکتی. ترجمه علیرضا کیامنش. (1365). تهران: وزارت آمـوزش و پرورش، دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه­­ها.
منابع انگلیسی
Andrew, T. (2007). School subtracts math texts to add e-lessons’ tests. Education Week: Bethesda. 26(36), 10-12.
Colleen,A.R.(2007). Tools for teaching. English Journal (High school edition), 96(5), 107-112.
McHugh, M. W. (2007). Differentiation instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners, Grades 3-12. Journal for the Education of the Gifted: Waco, 30(3), 404-410.
Nancy, E. D., Laura, O., & Elise, M. F. (2007). G-instructing at the secondary level: Strategies for success. Reston, 39(6), 12-19.