بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی

2 عضو هیات علمی

3 دانشجو

چکیده

چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 30 نفر) قرار گرفتند. پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزارهای پژوهش بر آزمون سلامت روان گلدبرگ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی مشتمل بود. در روش تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون آماری t گروه های مستقل، استفاده شده است. نتایج نشان داد که: آموزش مهارت های زندگی، سلامت روان دانش آموزان و عزت نفس آنها را بهبود می بخشد. تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنادار بوده است، اما بر نارسا کنش‌وری اجتماعی و افسردگی معنادار نبوده است. تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی معنادار بوده است. اما بر عزت نفس خانوادگی معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Training Life Skills on the Mental Health and Self-Esteem of Female Students in the Fifth Grade of Primary School

نویسندگان [English]

  • Hossein Momeni Mahmouie 1
  • Saeed Teimouri 2
  • Mohammad Rahmanpour 3
چکیده [English]

Abstract: The main goal of this study is the effect of life skill training on mental health and self-esteem of female students in the fifth grade of primary school. The Design of the study was quasi -experimental design with pretest - post test control group. The research population included all fifth grade female students of primary school in Roshtkhar during academic year of 2009-2010.   The 60 students were randomly selected and divided into experimental and control groups (each group 30). Research instruments included the Mental Health Koldberg test, Cooper-Smith Self-Esteem and practical guide to teaching life skills. Analysis of Covariance and independent Sample t Test indicated that teaching life skills to the students improves their mental health and self-esteem. Also, teaching life skills affects the physical symptoms of anxiety and insomnia but has no significant effect on productivity and depression. The effect of teaching general life skills on self-esteem, social self-esteem, and academic self-esteem has been proved significant. That was not significant for family self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Life skills training
  • Mental Health
  • Self-esteem
منابع فارسی
اسماعیلی، م. (1380). بررسی اثر آموزش درس مهارت های زندگی در تعامل با شیوه های فرزند پروری بر عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل. فصل نامه پیام مشاوره، سال سوم، شماره 6، ص71-70.
آقاجانی، م. (1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.
باپیری، ا. ع. (1376). بررسی اثربخشی روش آموزش مهارت های گروهی حل مسأله در درمان نوجوانان اقدام کننده به خودکشی در ایلام، پایان نامه کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، انستیتو روان پزشکی تهران.
بیگلو، ح. (1374). بررسی میزان موفقیت و تأثیر کلاس های آموزش خانواده در افزایش اطلاعات و آگاهی های شرکت کنندگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
ثمری، ع. ا. ولعلی فاز، ا. (1384). مطالعه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی، فصلنامه اصول بهداشت روانی سال هفتم، بهار و تابستان، شماره بیست و پنج و بیست و شش، صفحه 55-47.
حسینی، س. ا. (1378). مفاهیم و اهداف بهداشت روانی، فصلنامه علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال اول، شماره اول، ص158-157.
حقیقی، ج. و موسوی، م. و مهراب زاده هنرمند، م. و بشلیده، ک. (1385). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و عزتنفس دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال سیزدهم، شماره 1، ص 78-61.
سازمان بهداشت جهانی (1377). برنامه آموزش مهارت های زندگی، ترجمه ربابه نوری قاسم آبادی و پروانه محمدخانی. تهران: سازمان بهداشت جهانی، واحد بهداشت و پیشگیری از سوء مصرف مواد.
شریفی، غ. ر. (1372). بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله در درمان علائم افسردگی نوجوانان شاهد، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، انستیتو روان پزشکی تهران.
شعاری نژاد، ع. ا. (1371). نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان، تهران: مؤسسه اطلاعات.
کریم زاده، ا. (1388). راهنمای آموزش و آداب مهارت های زندگی، تهران: یادمان هنر اندیشه.
ناصری، ح. (1384). راهنمای برنامه آموزش مهارت های زندگی، تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
وردی، م. (1383). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابراز وجود، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطة آموزش و پرورش ناحیة یک اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.
یادآوری، م. (1383). تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی، عزت نفس و خود ابرازی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز.
 
منابع انگلیسی
Alan, G. (1999). The psychology of  fear and stress. Cambridge:Cambridge University Press.
Ahmadian, M. (2009). The effect of life skills education on  developmental disability. European  Psychiatry, 24, Supplement 1, p. 851.
Bo, W., Xiaoming, Li., Bonita, S, & Xiaoyi, F. (2010). The influence of social stigma and discriminatory experience on psychological distress and quality of life among rural-to-urban migrants in China. Social Science & Medicine, 71(1), pp. 84-92.
Conrad, A., Thomas, W., Lindner, E., Leif, M., & Kjetil, S. (2009). Hospital employees improve basic life support skills and confidence with a personal resuscitation manikin and a 24-min video instruction. Resuscitation, 80(8), pp. 898-902.
Martin, I. & Jones, D. (2009). Exploring the life skills needs of British  adolescent athletes. Psychology of  Sport and Exercise, 10(1), pp.  159-167.
McCroskey, J. C. (1984). The impact of communication apprehension on college student Retention and success. Communication Quarterly, 37(2), pp. 100-107.
Mishara, B. L & Ystgaard, M. (2006). Effectiveness of mental  health promotion program to improve coping skills in young children: Zippos friends. Early child hoold Research Quarterly, 21, pp.110-123.
Quatman, T., & Watson, C. M. (2001). Gender differenes in adolescent self-esteem. An exploration of domains. Journal of Genetic Psychology,16, pp. 93-117.
Sahope, M. (1996). Irrational beliefs that can lead to academic failure for African American middle school students who are academic all at risk. Journal of Rational Emotive and Cognitive– Behavior Therapy, 19(3), pp. 123-134.
Turner, N. E., Macdonald, J. & Somerset, M. (2008). Life skills, Mathematic all reasoning and critical  thinking: Acurricul for prevention of problem gambling. Journal of Gambling Studies New York, 24(3), pp. 367- 380.
Vanessa, J., Sarah, S., Jaser, E., Lindemann, P., Galasso, A., Beale, M. G., & Holl, M. G. (2011). Coping Skills Training in a Telephone Health Coaching Program for Youth at Risk for Type 2 Diabetes. Journal of Pediatric Health Care, 25(3), pp. 153-161.
Victoria, W., Karina, W. & Rainer, K. S. (2009).The life skills program IPSY: Positive influences on school bonding and prevention of substance misuse. Journal of Adolescence, 32(6), pp. 1391-1401.
Wichroski, A. (2000). Preliminary an anlaysis of family life Skill program. Presented at the National Association for Welfare Research and Statistics Annual Workshop, Cleveland, Ohio.