بررسی اثرات خلاقیت، هوش و ویژگی‌های شخصیتی بر میزان درک و فهم جوانان 17 تا 18 ساله مجرد و مذکر در دو کشور ایران و آذربایجان نسبت به دو بیتی‌های شهریار و وهاب‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

چکیده: این تحقیق، به بررسی اثرات خلاقیت، هوش و ویژگی‌های شخصیتی بر میزان درک و فهم جوانان 17 تا 18 ساله مجرد و مذکر در دو کشور ایران و آذربایجان نسبت به دو بیتی‌های شهریار و وهاب‌زاده پرداخته و سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب تدوین شد که: آیا هوش، خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی، می‌تواند میزان درک و فهم را افزایش دهند یا خیر؟ در راستای پاسخ‌گویی به سؤال اصلی تحقیق، فرضیه اصلی بدین ترتیب عنوان گردید که هوش، خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی، بر میزان درک و فهم جوانان از اشعار شهریار و وهاب‌زاده مؤثر است. روش تحقیق حاضر توصیفی، از نوع زمینه‌یابی است. جامعة آماری  تحقیق حاضر نیز که در حیطه جوامع نامحدود جای می‌گیرد، عبارتند از: جوانان 17 تا 18 ساله مجرد و مذکر ایران و آذربایجان که از این تعداد، 120 نفر از جوانان ایران و 120 نفر از جوانان آذربایجان که همگی در دامنه سنی 17 تا 18 سال واقع شده و مجرد و مذکر می‌باشند، به‌عنوان حجم نمونه تحقیق حاضر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده د راین تحقیق عبارتند از: آزمون خلاقیت تورنس، مقیاس هوشی استانفورد- بینه، ویژگی‌های شخصیتی NEO و دوبیتی‌های منظوم؛ که تمامی ابزار دارای روایی و اعتبار(بالاتر از 70/0) می‌باشند. در نهایت، با استفاده از مدل آماری رگرسیون چند‌متغیری، به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته و یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین خلاقیت، استدلال سیال، دانش و انعطاف‌پذیری با میزان درک و فهم وجود دارد. بدین ترتیب که با افزایش خلاقیت، استدلال سیال، دانش و انعطاف‌پذیری، میزان درک و فهم از اشعار شهریار و  وهاب‌زاده نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Creativity, Intelligence and Personality Traits on the Appreciation of Shahriar’s and Vahabzadeh’s Poems among Single and Male Youth between the Age of 17 and 18 in Iran and Azerbaijan

نویسنده [English]

  • Mansour Asheghi
چکیده [English]

 
Abstract: In the present research, the researcher sought the effects of creativity, intelligence, and personality traits on the appreciation of Shahriar’s and Vahabzadeh’s poems among the single and male youth between the age 17 and 18 in Iran and Azerbaijan. The main question of the research was: can creativity, intelligence, and personality characteristics decrease the degree of understanding? In order to answer the main question of the research, the following null hypothesis was created. Creativity, intelligence, and personality characteristics affect the appreciation of Shahriar’s and Vahabzadeh’s poems among single and male youth. The methodology of the present study was descriptive and survey. The population of the research included the whole youth community of Iran and Azerbaijan from which the researcher chose 120 young people from Iran and 120 young people from Azerbaijan who were male and single at the time. The instruments used in this research involved Torense creativity test, Estanford-Bineh intelligence criteria, NEO personality Traits, and rhythmic poems, all of which had more than 70 percent of validity and reliability indices. Finally, using the multivariate regression model, the findings showed that there is a meaningful positive relation between creativity, fluid analysis, flexibility and the degree of understanding, so that, with the increase in creativity, fluid analysis, knowledge, their ability to appreciate Shahriar’s and Vahabzadeh’s poems increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Creativity
  • Intelligence
  • Personality traits
  • understanding and perception
منابع فارسی
پهلوان نژاد، م. ر و نجفی، آ. (1387). ارایه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشی. فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره (4) .25-35.
حسن‌زاده، ک. (1381). بنیاد و ماهیت هوش آدمی. تهران: جمال.
سیف، ع. ‌ا. (1378). روان‌شناسی پرورشی. تهران: آگاه.
شریفی، ح. پ. (1376). نظریه‌ها و کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت. تهران:  سخن.
طهماسبیان، ح، افشارنیا، ک، محمدی، ش و کاکابرایی، ک. (1389). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت با خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر . تهران : مجله اندیشه و رفتار، شماره 3.دوره 16، 320-330
عابدی، ج. (1379). رویکردهای نوین در خلاقیت و شیوه‌های ارزش‌یابی آن. ماهنامه تدبیر، شمارة 87.50-40
کامکاری،ک. (1385). طرح پژوهشی بررسی ویژگی‌های شخصیتی، خلاقیت، علائق شغلی و توقعات و انتظارات نخبگان پتروشیمی. تحت نظارت سازمان ملی پتروشیمی ایران، دفتر توسعه و پژوهش منابع انسانی.
گروسی فرشی، م. ت. (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تهران: نشر جامعه‌پژوه.
مطلب زاده، خ و منوچهری، م. (1388). بررسی رابطه هوش چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب در آزمون بین المللی زبان انگلیسی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 2.30-25.
منابع انگلیسی
Baddeley, A. (1992). Working memory. New York: Oxford University Press.
Kearney; K. M. Barbara, J. Gilman, M. S. (2004). Assessment and Testing: what about theSB5, WISC-IV and other tests?, March 20 th & 21 st.
Roid, H. G. (2005). Manual stanford bitnet, intelligence scales for early childhood, fifth edition, Riverside Publishing A Houghton Mifflin Company.
Ruf, D. L. (2003). Use of the SB5 in the Assessment of High Abilities. (Stanford- Bitnet Intelligence Scales, Fifth Edition Assessment