بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

 
چکیده: هدف اصلی این پژوهش تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس دولتی شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ٨٨-٨٧ بوده است تحقیق به شیوة توصیفی (علی- مقایسه ای) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران زن و مرد مدارس دولتی شامل مقاطع ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهرستان اسلامشهر به تعداد۱۹۶نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان جسی به تعداد١٢٣نفر به و به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که جهت سنجش استرس شغلی از پرسش نامه اوندردف و برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید.
پس از تأیید روایی محتوایی پرسشنامه ها (نظر اساتید) و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ ترتیب 91/0= α و92/0=α محاسبه گردید.جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، میانه، انحراف متوسط، نمودار، جداول و نما) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و برای مقایسه میانگین های دوگروهه ، t ٢ گروهه) و نرم افزارspss استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که: بین رضایت شغلی و استرس شغلی مدیران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از نظر استرس شغلی بین مد یران زن و مرد و رضایت شغلی آنان نیز تفاوت معناداری وجود دارد. بین استرس شغلی مد یران در تمام مقا طع و سابقه مدیریت آنان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Job Stress on Job Satisfaction among School Administrators

نویسندگان [English]

  • Homa Ghafourian 1
  • Iraj Ghasemi 2
  • Mohammad Ebrahimi
چکیده [English]

Abstract
The main objective of the present study was to investigate the impact of job stress on job satisfaction of public school principals of Islamshahr town in the academic year 2008- 2009. It was a descriptive (causative- comparative) study. The population consisted of the entire 196 male and female principals of public schools including primary, secondary and high schools of Islamshahr town. The sample included 123 people, selected by means of Morgan Jesse Table via stratified random sampling. To collect data two inventories were applied: Onderdoph inventory for the assessment of job stress and an author-made questionnaire for job satisfaction assessment.
Content validities of inventories were confirmed by professors’ opinion and then their reliability was calculated 0.91 and 0.92 by Cronbach’s Alpha, respectively. To analyze data, descriptive statistics (mean, mode, median, standard deviation, diagram, and tables) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, one-way analysis of variance and two-sample t test so as to compare two-group means) and SPSS software were utilized. Results suggested that there was a negative significant relationship between job stress and job satisfaction. In terms of job stress, there also observed a significant difference between male and female principals and their job satisfaction. Further, the study found a significant difference between principals’ job stress in the whole levels of education and their management background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stress
  • Job Satisfaction
  • Primary Schools
  • junior high schools
  • high schools
  • managers
منابع فارسی
 
آزادمرزآبادی،ا. و طرخورانی، ح. (1386). بررسی ارتباط بین استرس‌های شغلی و رضایت‌مندی شغلی کارکنان، مجله علوم رفتاری، 1386، شماره 2، صفحه 129-121.
جمشیدنژاد، ع. ر. (1375). بررسی و مقایسه استرس شغلی و رضایت شغلی در مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه، اهواز، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد.
رحیمی، ا. (1388). بررسی عوامل تنش شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی استان فارس. فصلنامه المپیک، 1388،  شماره 1، صفحه 17-7.
عابدی، ک. ال. و زارع، م. و برخورداری، ا. ال. و حلوانی، غ. ح. (1388). استرس‌های شغلی و نارضایتی از کار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی و حوادث در یکی از صنایع کشور، مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 1388 ، دوره 7، شماره دو، صفحه 20-10.
عسگریان، م. (1383). روابط انسانی و رفتار سازمانی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
قاسمی نژاد، ا. (1381). بررسی رابطه جو سازمان با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
مقیمی، م. (1386).  سازمان و مدیریت و رویکرد پژوهش، تهران، انتشارات ترمه.
یاسایی، ا. و احمدی نوده، خ. و کولیوند، ع. ر. (1386). رابطه استرس و نارضایتی شغلی در خلبانان نظامی. فصلنامه مجله علوم رفتاری ، 1386، شماره 2، صفحه 119-113.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع انگلیسی
Cherose, R., Beh, L., & Uli, J., and Idris K (2006). An Analysis of Quality of Work Life (QWL) and Career-Related Variables. American Journal of Applied Sciences, Vol 12. Pp.1251-2159.
Dienhart, J. R., Gregoire, M. (1993). Job Satisfaction, Job Involvement: Security and Customer Focus of Service Restaurant Employees. Journal of Hsopitality & Tourism Research,Vol.16, No.2, 29-43.
Ernsting, J., Nicholson, A. N., & Rainford, D. J .(2000). Aviation Medicine. 3rd ed, LONDON: BH.
Goodall, D. (2003). The Effects of Salary on Job Satisfaction among College. Adjunct Faculty, Doctoral Dissertation, the University of Texas at Austin.
Hardt, S. M. A., Dolbier, C. L., Cott Lieb, N. H. & Mocalister, K. T. (2003). The relationship between hardiness, supervision support, group cohesion and job stress as predicatiors of job satisfaction university of texas.
Hua, J. (2006). A Study of Relationship on Bureau of Investigation Officials, Quality of work life, Work Pressure and Job Satisfaction; Master's Thesis, Public Affairs Management.
Joiner, T. A., Stanton. P., Bartram, T. (2008). Factors Affecting the Job Stress and Job Satisfaction of Austalian Nureses, Implications for recruitment and retention, Timothy Bartram, School of Business, La Trobe University, Senior Lecturer, School of Management, La Trobe University.
Judkins, S., Rind, R. (2005). Hardiness, Job satisfaction and stress among home health care management & practice home health care, Vol. 17, No. 2,113-118.
Koustelios, A., Kouli, O., & Theodorakis, N. (2003). Job Security and Job Satisfaction among Greek Fitness Instructors. Perceptual and Motor Skills,Vol. 97, 192-194.
Li, C.Y., Chen, K.R., & Wu, C.H., Sung, F.C ( 2001). Job stress and dissatisfaction in association with non-fatal injuries on the job in a cross-sectional sample of petrochemical workers. Oxford Journals, Occupational Med., 51.(1), 50-55.
Ofili, A. N., Asuzu, M. C. & Ish, E. C., Ogbeide, O. (2004). Job satisfaction and psychological health of doctors at the University of Benin Teaching Hospital. Oxford Journals, Occupational Med, 54. (6), 400-403.
Szyymanski, E. M., Ryan, C., Merz, M. A., Tervino, B. & Rodriguez, S. (1996). Psycholosocial and Chandan, J. (1997).Organizational bhavior. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
Yablon P., Rosner J. F.( 1982). The satisfaction of dentists in relation to their age and income J. American College. Dent, 49. (3-4), 45-52.