اعتباریابی پرسش‌نامة باورهای کارآمدی تدریس ریاضی در دانشجو معلمان دورة ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف اعتباریابی پرسش­نامة باورهای کارآمدی دانشجومعلمان دورة ابتدایی در تدریس ریاضی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش تمامی دانشجو معلمان در حال تحصیل در رشته آموزش ابتدایی در استان خراسان جنوبی است (186 نفر)، که جهت بررسی پایایی و روایی این پرسش­نامه­، 140 نفر (90 مرد، 50 زن) از دانشجو­معلمان به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و پرسش­نامة باورهای کارآمدی دانشجومعلمان دورة ابتدایی در تدریس ریاضی (MTEBI) بر روی گروه نمونه اجرا شد. جهت سنجش روایی پرسش­نامه از روش تحلیل عناصر اصلی و برای برآورد پایایی پرسش­نامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسش نامه دارای دو عامل زیربنایی است که با توجه به مشارکت سؤالات در بارهای عاملی، می­توان این پرسش­نامه را دارای دو خرده مقیاس کارآمدی شخصی و انتظار نتایج تدریس دانست. همچنین نتایج آلفای کرانباخ نشان داد که پایایی کلی پرسش­نامه (73/0) و پایایی خرده مقیاس­های کارآمدی شخصی (80/0) و انتظار نتایج تدریس ریاضی (66/0) درحد قابل قبولی بوده و این ابزار از پایایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validating Mathematics Teaching Efficacy Beliefs Instrument among Pre-Service Teachers in Primary Schools

نویسندگان [English]

  • Saied Farmani
  • Ahmad Khamesan
چکیده [English]

 
Abstract: The purpose of this study was validating the Mathematics Teaching Efficacy Beliefs Instrument (MTEBI) in pre-service teachers in primary schools. The population of this research included all college students in the field of primary education in South Khorasan province (N=186). To study reliability and validity of the questionnaire, 140 pre-service teachers were chosen by cluster sampling method from Teaching Training Center of Birjand. Then, Mathematics Teaching Efficacy Beliefs Instrument (MTEBI) was administered. The instrument validity was measured using factor analysis methods and Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability. The results of factor analysis showed that this questionnaire include two fundamental underlying factors  since all the items were loaded under two factors which are self-efficacy and expected results of teaching. The results also showed that the reliability of MTEBI was in acceptable level with the overall reliability index of 0.73 and the reliability index of self-efficacy subscales as 0.80, and the reliability index of the expected results of teaching mathematics as 0.66.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Self-efficiency beliefs
  • Self-efficacy
  • outcome expectation
  • mathematics teaching
منابع فارسی
دیره، ع. و بنی­جمالی، ش. (1388). بررسی عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری. مجلة مطالعات روان­شناختی دانشکدة علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهرا، 5(3)، 47-63.
دانش­پژوه، ز. (1382). ارزشیابی مهارت­های حرفه­ای معلمان علوم و ریاضی در دورة راهنمایی و ارائة روش­های ارتقاء کیفی آن.  فصلنامة نوآوری­های آموزشی، 6(2)، 69- 93.
شمسی نژاد راوری، ف. (1386). بررسی نگرش دانش­آموزان پایة سوم راهنمایی شهرستان راور نسبت به درس ریاضی. پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة آموزش ریاضی. کرمان، دانشگاه شهید باهنر، منتشر نشده.
صمدی، م. (1383). بررسی نقش راهبردهای خودتنظیمی در حل مسائل ریاضی دانش­آموزان. فصلنامة نوآوری­های آموزشی، 7(3)، 79- 97.
محسن­پور، م.، حجازی، ا.، و کیامنش، ع. (1386). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش­آموزان سال سوم متوسطه (رشتة ریاضی) شهر تهران. فصلنامة نوآوری­های آموزشی، 5(16)، 9- 35.
کریمی، ع. (1388). نگاهی به­ جایگاه و روند عملکرد دانش­آموزان ایران در مطالعات تیمز پیشرفته. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مرکز مطالعة بین المللی تیمز و پرلز. به­صورت برخط قابل دسترس، بازیابی شده در 29 مهر 1389 از:
وزیری سرشک، ف. (1386). بررسی رابطة بین مهارت­های حرفه­ای معلمان ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر پایة دوم متوسطه و مقایسة آن بین دو رشتة ریاضی- فیزیک و علوم تجربی. پایان­نامة کارشناسی ارشد آموزش ریاضی. کرمان، دانشگاه شهید باهنر، منتشر نشده.
 
 
 
 
منابع انگلیسی
 
Abbitt, J. T., & Klett, M. D. (2007). Identifying influences on attitudes and self-efficacy beliefs towards technology integration among pre-service educators. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 6, 28-42.
Armor, D., Conroy-Oseguera, P., Cox, M., King, N., McDon-nell, L., Pascal, A., Pauly, E., & Zellman, G. (1976). Analysis of the school preferred reading programs in selected Los Angeles Minority Schools, Report No. R-2007- LAUSD. Santa Monica, CA: Rand Corporation (ERIC Document Reproduction Service No. 130243).
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. Annals of child development. 6, 1-60.
Bandura, A. (1994). Self-efficacy. New York: Academic Press.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Bennett, J. L. (2011). Teacher self-efficacy and behavior support in schools. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Art in The Faculty of Graduate Studies (School Psychology). Vancouver, The university of British Colombia. Unpublished.
Bleicher, R. B. (2004). Revisiting the STEBI-B: Measuring self-efficacy in pre-service elementary teacher. School Science and Mathematics, 104(8), 383-391.
Cakiroglu, E. (2008). The teaching efficacy beliefs of pre-service teachers in the USA and Turkey. Journal of Education for Teaching, 34(1), 33- 44.
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Sreca, P., & Malone, P. S. (2006). Teacher self-efficacy beliefs as determinant of job satisfaction and student academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 437-490.
CER_T, Y. (2010).Teacher efficacy scale: The study of validity and reliability and pre-service classroom teachers’ self efficacy beliefs. Journal of Theory and Practice in Education, 6(1), 68-85.
Cetinkaya, B., & Erbas, A. K. (2011). Psychometric properties of the Turkish adaptation of the mathematics teacher efficacy belief instrument for in-service teachers. The Spanish Journal of Psychology, 14(2), Online First.
Ceylandag, F. R. (2009). Teacher self-efficacy beliefs toward measurement and evaluation practices. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of master of science in the department of educational sciences. Ankara, The Middle East Technical University, Unpublished.
Demiralay, R., & Karadeniz, S. (2010). The effect of use of information and communication technologies on elementary student teachers' perceived information literacy self- efficacy. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(2), 841-851.
Enochs, L. G., Smith, P. L., & Huinker, D. A. (2000). Establishing factorial validity of the mathematics teaching efficacy beliefs instrument. School Science and Mathematics, 100(4), 194-202.
Eslami, Z. R., & Fatahi, A. (2008). Teachers' sense of self-efficacy, English proficiency, and instructional strategies: A study of nonnative EFL teachers in Iran. Teaching English as a Second or Foreign Language, 11(4), 1-19.
Gravis, S. (2009). Improving the teaching of the arts: Pre-service teacher self-efficacy toward arts education. US-China Education Review, 6(12), 23-28.
Gravis, S., & Pendergast, D. (2011). An investigation of early childhood teacher self-efficacy beliefs in the teaching of arts education. International Journal of Education & The Arts, 12(9), 1-15.
Guo, Y., Piasta, S. B., Justice, L. M., & Kaderavek, J. N. (2010). Relation among preschool teachers self-efficacy, classroom quality, and childrens language and literacy gains. Teaching and Teacher Education, 26, 1049- 1103.
Gurbuzturk, O. (2009). Student teachers' beliefs about teaching and their sense of self-efficacy: A descriptive and comparative analysis. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 10(3), 201-226.
Hsiao, H. CH., Chang, J. Ch., Tu, Y. L., & Chen, S. Ch. (2011). The influence of teacherrs' self-efficacy on innovative work behavior. International Conference on Social Science and Humanity. Online Available, Retrieved 1/9/2011 From:
Main, S., & Hammond, L. (2008). Best practice or most practiced? Pre-service teachers' beliefs about effective behavior management strategies and reported self-efficacy. Australian Journal of teacher education, 33(4), 28-39.
Pajares, F., & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86(2), 193-203.
Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation construction, and mathematics performance of entering middle school student. Contemporary Educational Psychology, 24, 124-139.
Rotter, J. B. (1989). Internal versus external control of reinforcement. American Psychologist, 45(4), 489-493.
Siegle, D., & McCoach, D. B. (2007). Increasing student mathematics self-efficacy through teacher training. Journal of Advanced Academic, 18(2), 278-312.
Soodak, L. C., & Podel, D. M. (1994). Teacher thinking about difficult-to-teach student. Journal of Educational Research, 88(1), 44-51.
Tschannen-Moran, M., & Hoy. A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805. 
Yılmaz, H., & Çavaş, P. H. (2008). The Effect of the teaching practice on pre-service elementary teachers’ science teaching efficacy and classroom management beliefs. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 45-54.
Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: an essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91.