ارتباط راهبرد های یادگیری و سبک های حل مسأله با پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضوهیات علمی

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و سبک های حل مسأله با پیشرفت تحصیلی انجام شد. بدین منظور 293 نفر از دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه راهبردهای یادگیری پنتریچ  و همکاران (M.S.L.Q) و سبک های حل مسأله کسیدی و لانگ در مورد آنان اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی و تی مستقل نشان داد که: 1. بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. 2. از بین سبک های حل مسأله فقط رابطه سبک خلاق با پیشرفت تحصیلی معنادار است. 3-  بین انواع راهبردهای یادگیری و سبک های حل مسأله خلاق ، اعتماد و گرایش ارتباط مثبت و برعکس با سبک درمانده رابطه منفی و معنادار وجود دارد. سبک های کنترل و اجتناب نیز هیچ گونه رابطه ای با راهبردهای یادگیری نشان ندادند. 4. بین جنسیت و راهبردهای یادگیری به جز در راهبرد خود نظم دهی فراشناختی تفاوت معناداری مشاهده نشد. 5. دانشجویان علوم انسانی بیشتر از دانشجویان فنی- مهندسی از راهبردهای یادگیری استفاده می کنند. 6. در نحوة استفاده از سبک های حل مسأله تفاوتی بین دانشجویان علوم انسانی و فنی- مهندسی  وجود ندارد. 7. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که راهبرد بسط دهی و سبک حل مسأله خلاق پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی می باشند. در کل راهبردهای یادگیری و سبک های حل مسأله 8/5 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Learning Strategies and Problem-Solving Styles with Educational Achievement1

نویسندگان [English]

  • Heydarali Zarei
  • Ahmad Marndi
چکیده [English]

Abstract: The present research was done with the purpose of surveying the relationship between learning strategies and problem–solving styles with educational achievement. 293 subjects were chosen from those studying the courses in humanities and engineering through stratified random sampling. Learning Strategies questionnaire by Pentrich & et al (M.S.Q.L) and Cassidy & Long's problem-solving styles questionnaire were administered. Data were analyzed using Pearson's coefficient of correlation, independent t test and multiple regressions. The result showed that there is a relation between learning strategies and educational achievement. Also, out of problem-solving styles, only creative style shows meaningful relation with educational achievement. Moreover, there is a positive relation between the various learning strategies and creative problem-solving, confidence, and attitude and a meaningful negative relation with helplessness. Control and avoidance styles didn’t also show any relation with learning strategies. Furthermore, no meaningful difference was observed between gender and learning strategies except in metacognitive self-regulation strategy. Also, the students in the humanities use learning strategies more than students in engineering. However, there wasn’t any difference between them in using problem-solving styles. The results of regression analysis showed that elaboration strategy and creative problem-solving style can predict the educational achievement. On the whole, learning strategies and problem-solving styles explain 5.8 % of educational achievement variance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Learning strategies
  • problem-solving styles
  • educational achievement