بررسی نظریه میدان شکل ساز در یادگیری زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضوهیات علمی

چکیده

چکیده:هدف این پژوهش مطالعه وکاربرد نظریه میدان شکل ساز در حیطه یادگیری زبان است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بوده و جامعة آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در رشته­های علوم انسانی به جز زبان­های خارجی بودند. با استفاده از نمونه­گیری خوشه ای 300 دانشجوی زن و مرد انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار آموزش زبان سواحیلی 20 لغت صحیح انتخاب شده و سپس با درهم ریختن حروف این لغات 20 کلمه در هم ریخته نیز تهیه گردید. با نرم افزار پاورپوینت 20 قاب شامل 20 لغت صحیح و 20 لغت درهم ریخته از زبان سواحیلی تهیه شد. همسانی درونی لغت های این قاب ها  براساس آلفای کرونباخ 84/0 و پایایی بازآزمایی این لغت­ها نیز معادل 87/0 برآورد شد. هر قاب به مدت 10 ثانیه برای آزمودنی­ها به نمایش گذاشته شده وآنها لغاتی را که صحیح تشخیص می­دادند، انتخاب و یادداشت می­کردند. برای تحلیل داده­ها از روش آزمون دوجمله ای استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1. در 13 مورد از 20 مورد، انتخاب لغات درست به طور مشخصی بیشتر از انتخاب نادرست لغات  بوده است. 2. لغات درست در 25/56 درصد از موارد، توسط شرکت کنندگان انتخاب شدند. 3 . نظریه میدان شکل ساز در یادگیری مهارت کلامی پاسخگواست. 4. بین دقت ترسیم لغات صحیح و در هم ریخته زبان سواحیلی تفاوت وجود دارد. 5. بین زنان و مردان در دقت ترسیم لغات صحیح و در هم ریخته زبان سواحیلی تفاوت وجود ندارد. این یافته ها با پژوهش هایی که در سایر کشورها در مورد زبان­های چینی و روسی انجام شده همخوانی دارد، بنابراین نظریة «میدان شکل ساز» در رابطه با جایگاه حافظه و تسهیل یادگیری در مهارت­های کلامی پاسخگو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphic Field Theory in Language Learning

نویسندگان [English]

  • Rozita Zabihi
  • Hasan Ahadi
چکیده [English]

Abstract: The aim of this study was to investigate the "morphic field", using language skill as a sample of various skills which people try to learn. The research method was casual-comparative. Three hundred female and male students from Islamic Azad University, South Tehran branch have been selected by cluster sampling method. They were all studying in humanities except foreign languages. By using Power point software twenty correct and twenty incorrect Swahili pair words slides displayed for them about 10 seconds. Participants selected and wrote any word they thought they were correct. Internal consistency of these words by Cranach Alpha was 0.84 and its test-retest reliability was 0.87. The results of "binominal test" indicated that participants in % 50 of cases selected 13 words out of 20 correct words. Also, they selected the correct words in %56.25 of the cases. Furthermore, there is significant difference between selection of correct and incorrect words of Swahili language. In addition, there isn’t any significant difference between female and male in selection of correct and incorrect Swahili words. These findings consist with those studies that study Chinese and Russian languages in other countries. Thus, the "Morphic Field" theory is valuable in facilitating learning among the members of one species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Morphic field theory
  • Morphic resonance
  • collective memory
  • language learning
  • Swahili language
منابع فارسی
احدی،ح. و ماهر،ف.(1385). شناخت بازی های ذهن. تهران: انتشارات پردیس.
پارسا، م. (1375). روان­شناسی یادگیری. تهران: انتشارات روشن.
دلاور،ع. (1375). روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: موسسه نشر ویرایش.
رحمانی­نیا، ف، رمضانی­نژاد، ر و  فضلی درزی، ا. (1385). تأثیر حضور تماشاگران مرد و زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران. مجله تربیت بدنی، شماره 29، 146-137.
زاهدی،ز. (1382). یک گام تا مهتاب و یونگ. تهران: انتشارات سوگند.
سیچ، ج. (1378). یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روانشناسی عصبی. ترجمه: حسن مرتضوی. مشهد: انتشارات  سنبله.
سیدمحمدی،ی. (1377). روانشناسی یادگیری. تهران: نشر روان.
سیگل،س. (1383). آمارغیرپارامتری برای علوم رفتاری. ترجمه: یوسف کریمی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف،ع. ا. (1380). روانشناسی پرورشی. تهران: نشر آگاه
صنعتکاران،ا. (1386). مطالعه نظریه میدان شکل ساز در یادگیری مهارت تردستی. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد  علوم و تحقیقات، رساله دکترا.
فرهنگی،ع. (1375). بررسی حافظه آشکار و حافظه ضمنی در اشخاص مبتلا به اختلالات اضطرابی .تهران:  تربیت مدرس.
کرمی­نوری، ر. (1383). بررسی انواع حافظه در دانش­آموزان. مجله رشد«آموزش قرآن»، شماره 7، 44.
نادری،ع. و سیف نراقی،م. (1387). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی .تهران: انتشارات ارسباران.
 
منابع انگلیسی
Agar, W.E. (1954). Final report on a test of McDougall`s Lamarckian experimenton the training of rats. Journal of Experimental Biology, 31, 307-321.
Amundsen, R. (1979). The hundredth monkey phenomenon. Skeptical inquirer, 9(4), 348–356.
Arc,J.(2003). Darwinism and entropic principle. Retrieved on Oct 14, 2008 from http//www. Biped. Info / articles/ darwin2. html.
Bass, L. (1975). A quantum mechanical mind - body interaction. Foundations of physics, 5, 155-172.
Descartes, R. (1646). Letter to the Marques of Newcastle, 23 November 1646. Translated in Anthony Kenny, Descartes philosophical letters. Clarendon Press; Oxford (1970). 205-208.
Donald, M. J. (1990). Quantum theory and the brain. Proceedings of Royal Society of London (427A), p. 43.
English, M. (1991). Contest–winning studies support Sheldrake theory. New Sense Bulletin, 17(1), 8.
Ertel, S. (1982). Testing Sheldrake’s claim of morphogenetic fields. Annual convention of the Para-Psychological Association. Heidelberg, Germany.
Fisher, J., & Hind, R.A.(1949). The opening milk bottles by birds. British Bird, 42, 347-357.
Flyn, J. R. (1984). The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978. Psychological Bulletin, 95, 29-51.
Fox, J. L. (1984). The brain's Dynamic Way of Keeping in touch. Science .225: 820-821.
Franklin, F. (1999). Scientists detect changes in brain structure that are likely causes of SSA 'S. Retrieved on July 15, 2008 from http//www.cswcupa.edu/Epstein/ssa.html.
Freeman, W. J. (1999). How brainsmake up their minds. London: Weidenfeld and Nicholson.
Gilman, R. (1997). Memory and morphogenetic field. New York: John & Willy.
Greenfield, S. (2000). Brain story unlocking our inner world of emotions, memories ideas and desires. London: BBC.
Kolata, J. (1984). New neurons from in adulthood. Science, 224, 1325-1326.
Lashley, K. (1950). In search of the Ingram. Symposium of the society for Experimental Biology, 4, 454-483.
Logins, K., & Thomas, G. (1997). Conviction of the heart. Yesterday, today, tomorrow: The greatest hits of Kenny. Loggings, Columbia Records.
Mahlberg, A. (1987). Evidence of collective memory. A test of Sheldrake’s theory. Journal of Analytical Psychology, 32, 23-34.
McConnell, J.V. (1962). Memory transfer through cannibalism in planarians. Journal of  Neuropsychiatry, 3, 42-48.
McDougall, W. (1930). Second report on a Lamarckian experiment. British Journal of Psychology, 20,201-218.
Robbins, K., & Roe, C. A. (2008). An Empirical test of the Theory of Morphic Resonance using recognition for Chinese symbols. Retrieved from http//www.cswcupa.edu/Epstein/ssa.html.
Rose, S. P. R. (1976). The conscious brain. Hammond swath: Penguin.
Scharmer, C .O.(1999). Morphic field: Conversation with Rupert Sheldrake. London, England .Dialog on leadership. Retrieved on Jun, 10 2007 from http// www. Dialog on leadership .org/ Sheldrake -1999. Html.
Schorn, R., Tappeiner, G., & Walde, J.(2008). Analyzing ‘Spooky Action at a Distance’ concerning brand Logos. Retrieved from http //www.cswcupa.edu/Epstein/ssa.html.
Sheldrake, R. (1981). A new science of life: The hypothesis of formative causation. London: Blond & Bogs.
 Sheldrake, R. (1988). The presence of the past. Morphic resonance and the habits of nature. London: Vintage Press.
Sheldrake, R. (1999). Dogs that know when their owners are coming home. New York: Crown Publishing Group.
Sheldrake, R. (2001). Experiments on the sense of being stared at: The elimination of possible artifacts. Journal of the Society for Psychical Research, 65, 122 -130.
Sheldrake, R. (2002). Seven experiments that could change the World. New York: Riverhead.
Sheldrake, R. (2003). The sense of being stared at, and other unexplained powers of the human mind. New York: Crown Publishing Group.
Sheldrake, R. (2005). The evolutionary mind. New York: Monkfish Book Publishing Company.
Talbot, M. (1996). The holographic universe. London: Harper–Collins.
 Watson, L. (1979). Life tide, biology of unconscious. London: Book Club Associated.