تفاوت تأثیر کلمات ربط ساده و مرکب بر میزان برداشت مطلب در زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

چکیده

چکیده: هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان درک مطلب از طریق متن های خواندنی که جملات آنها توسط حروف ربط ساده به هم ربط داده شده اند، در مقایسه با متن های خواندنی که جملات آنها توسط حروف ربط مرکب به هم ربط داده شده اند بوده است. بدین منظور، محقق جامعه آماری خود را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان قرار داد و دو کلاس به عنوان نمونه آماری خود با استفاده از پیش آزمون انتخاب کرد و دانشجویان این دو کلاس را به دو گروه سی نفره تقسیم بندی نمود. سپس با فاصلة یک هفته در میان پنج سری آزمون در این کلاس ها اجرا گردید. در واقع ابزار سنجش برای تاثیر روش تدریس را همین آزمون ها تشکیل می دادند. نتایج به دست آمده را از طریق آزمون T و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج حاکی از این بود که تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود دارد: گروه تجربی یعنی گروهی که متن هایی که جملات آنها با حروف ربط ساده به هم ربط داده می شد می خواندند از گروه شاهد پیشی گرفت (084/11=t، معنادار در 05/0>p). تحقیق همچنین نشان داد که تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود دارد (761/41F= ، معنادار در 05/0>p) و نتایج آزمون شفه (Schefe) نشان داد که این تفاوت مربوط به روش های به کار گرفته شده است نه جنسیت افراد گروه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Differential Impact of Texts with Connectors and Conjunctions on Learners' Degree of Reading Comprehension1

نویسنده [English]

  • Hamidreza Khalaji
چکیده [English]

Abstract: This study investigated the degree of reading comprehension through reading passages whose sentences were connected with connectors in comparison with another way, i.e., reading comprehension through reading passages whose sentences were connected with conjunctions. To do this, the researcher selected two reading classes and divided students randomly into two 30-student groups. Then, the study started and it continued for five sessions. Five sets of tests were administered with a one-week interval and the results were analyzed using T-tests and ANOVA procedure. The results indicated that there was a significant difference between the two groups: the experimental group, the group who read passages whose sentences were connected with connectors outdid the other group (all five tests t= 11.084, significant at p< .05). The research also proved that there is a significant difference between both groups (all tests F= 41.761, p< .05) and the results of the Scheffe tests showed that this difference is due to the methods applied not gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Connectors
  • conjunctions
  • reading comprehension
  • cognitive load
Key words: Connectors, conjunctions, reading comprehension, cognitive load