بررسی ارتباط بین سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و شیوه‌های حل مسأله در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عغضوهیات علمی

چکیده

 
چکیده: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و شیوه­های حل مسأله در دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان خوزستان انجام شد. 300 دانشجو که به صورت تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شده بودند، سه پرسش نامه ،سیاهه سبک­های یادگیری کلب، آزمون شخصیتی نئو (FFI-NEO) و پرسشنامه جهت گیری مقابل های مشکلات تجزیه شده (cope) را تکمیل نمودند. برای بررسی فرضیه­های تحقیق از آزمون­های تحلیل واریانس چند راهه، آزمون تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد دارای سبک­های یادگیری جذب کننده و همگرا در ویژگی روان رنجور خویی با هم تفاوت معناداری داشتند. همچنین افراد دارای سبک یادگیری همگرا و واگرا از یک سو سبک یادگیری جذب کننده و همگرا از سوی دیگر دارای تفاوت معناداری دارند. یافته دیگر این تحقیق تفاوت معنادار در شیوه حل مسأله در بین دانشجویان دارای سبک یادگیری جذب کننده و همگرا بود. نتیجه نهایی این تحقیق وجود ارتباط معنادار بین شیوه­های حل مسأله با ویژگی­های شخصیتی بود، به گونه ای که افراد روان رنجورخو از شیوه­های ناسالم حل مسأله و افراد برون گرا و دارای و دارای ویژگی شخصیتی توافق پذیری و وجدانی بودن از شیوه­های سالم حل مسأله استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Learning Style, Personality Traits, and Problem-Solving Styles

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Akbari 1
  • Abdollah Motamedi 2
چکیده [English]

Abstract: The present study investigated the relationship between learning style, personality traits, and problem-solving styles in state-run and private universities in Khouzestan Province. 300 students were selected through a multi-phase random method. Three questionnaires, Kolb's list of learning styles, Neo's Personality Test (FFI-NEO), and Adolescent - Coping Orientation for Problem Experiences (A-Cope) were administered. To examine the research hypotheses, MANOVA, post hoc Tukey test, and Pearson correlation were used. The results showed that there is not a significant difference between people with accommodating and converging styles regarding psychopathic behaviors. Also, there is a significant difference between students with converging and diverging learning styles, on the one hand, and those with assimilating and accommodating styles, on the other hand. Findings also indicated that there is a significant difference between problem-solving styles among students with accommodating and converging learning style. The ultimate result of the study showed a significant relationship between problem-solving styles and personality traits in the way that those with psychopathic behaviors use unhealthy ways of solving problems and those with diverging and assimilating styles use healthy ways to solve the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: learning style
  • personality
  • way of solving
منابع فارسی
امان الهی فرد، ع. (1384). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و عوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره­های دولتی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
باباپور خیرالدین، ج.، رسول زاده طباطبایی، ک.، اژه­ای، ج. و فتحی آشتیانی، ع. (1382). بررسی رابطه بین شیوه­های حل مسأله و سلامت روانشناختی دانشجویان. مجله روانشناسی ، 7 (1)، 16-3.
حقیقی، ج.، زارعی، ا.، شکرکن، ح.، و شهنی ییلاق، م. (1383). مقایسه ویژگی­های شخصیتی هنرمندان رشته­های شعر و ادب، نمایش، موسیقی و هنرهای تجسمی با افراد غیر هنرمند شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، 11(1و2)، 56-35.
عاشوری، ا.، ملازاده، ج. و محمدی، ن. (1387). اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری در بهبود مهارت های مقابله­ای و پیش­گیری از عود در افراد معتاد. مجله روان پزشکی و روان شناس بالینی ایران، 4(3)، 281-28.
کیامهر، ج. (1381). هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو و بررسی ساختار عاملی آن د بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی.
ملازاده، ج.، منصور، م.، اژه­ای، ج. و کیامنش، ع. (1381). سبک­های رویاروگر و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد. مجله روان شناسی، 6(3)، 276-255.
همایونی، ع.، کدیور، پ.، و عبدالهی، م. (1385). رابطه بین یادگیری، سبک­های شناختی و انتخاب رشته تحصیلی در دانش­آموزان پسر دبیرستانی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3 (10)، 144-137.
 
منابع انگلیسی
Busato, V. V., Prins, J. F., Elshout, J. J., & Hamaker, C. (2000). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences, 29, 1057-1068.
D’Zurilla, T., & Sheedy, C. F. (1992).The relations between social problem solving ability and subsequent level of academic competence in collage student. Cognitive Therapy and Research, 16(5), 589-599.
Furnham, A. (1996). The big five vs the big four: The relationship between the MBTI and the NEO-PI five factor model of personality. Personality and Individual Differences, 21, 303-307.
Jackson, C., & Lawty-Jones, M. (1996). Explaining the overlap between personality and learning style. Personality and Individual Differences, 20(3), 293-300.
Jaffee, B. W., & D'Zurilla, J. T. (2009).Personality, problem solving, and adolescent substance use. Behavior Therapy, 40, 93–
       101.
Kolb, D. A. (1985). Learning style inventory and technical manual. Boston: McBer & Company.
Lithner, J. (2003). Students’ mathematical reasoning in university textbook exercises. Educational Studies in Mathematics, 52, 29–55.
Loo, R. (2004). Kolb's learning styles and learning preferences: Is there a linkage? Educational Psychology, 24(1), 99−108.
McMurran, M., Duggan, C., Christopher, G., & Huband, N. (2007). The relationships between personality disorders and social problem solving in adults. Personality and Individual Differences, 42,145–155.
McMurran, M., Egan, V., & Duggan, C. (2005). Stop & think! Social problem solving therapy with personality disordered offenders. In M. McMurran & J. McGuire (Eds.), Social problem solving and offending: evidence, evaluation and evolution. Chichester: Wiley.
Mc Crea, R. R., & Costa, P. T.(2004). A contemplated revision of NEO Five Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36, 587-596.
Metallidou, P., & Platsidou, M. (2008). Kolb's Learning Style Inventory-1985: Validity issues and relations with metacognitive knowledge about problem-solving strategies. Learning and Individual Differences, 18, 114–119.
Riding, R. J., & Rayner, S. G. (1998). Cognitive styles and learning strategies. London: David Fulton.
Sadler-Smith, E. (2001). The relationship between learning style and cognitive style. Personality and Individual Differences, 30, 609-616.
Shaw, G., & Marlow, N. (1999). The role of student learning styles, gender, attitudes and perceptions on information and communicate on technology assisted learning. Computers & Education, 33, 223-234.
Vollrath, M., Alnaes, R., & Torgersen, S. (2003). Differential effects of coping in mental disorders: A prospective study in psychiatric out-patients. Journal of Clinical Psychology, 59, 1077-1088.
Weber, K. (2005). Problem-solving, proving, and learning: The relationship between problem-solving processes and learning opportunities in the activity of proof construction. Journal of Mathematical Behavior, 24, 351–360.
Willcoxson, L., & Prosser, M. (1996).Kolb's Learning Style Inventory (1985): Review and further study of validity and reliability. British Journal of Educational Psychology, 66, 247−257.