تأثیر روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گچساران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

 
 
چکیده: هدف این مطالعه، بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گچساران است. بدین منظور با روش تصادفی 93 دانش آموز دختر و پسر از دو آموزشگاه در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، که گروه کنترل به شیوه سنتی و رایج و گروه آزمایش در معرض روش تدریس همیاری قرار گرفتند.از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد، یعنی قبل از دخالت متغیر مستقل، برای کنترل رفتار ورودی دانش آموزان، پیش آزمونی از محتوای مورد آموزش و همینطور سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به درس ریاضی به عمل آمد. پس از اجرای متغیر مستقل یعنی اعمال روش تدریس همیاری، پس آزمون پیشرفت تحصیلی بوسیله فرم همتای پیش آزمون و آزمون سنجش نگرش نسبت به درس ریاضی اجرا گردید. نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش بطور معناداری بیش از میانگین نمرات دانش آموزان گروه کنترل است. همچنین مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون نگرش در گروه آزمایش تفاوت معناداری را نشان می دهد. علاوه براین هرچند که میانگین نمرات آزمودنیهای پسر بیشتر از میانگین نمرات آزمودنیهای دختر است این تفاوت معنادار نیست. نتایج پژوهش حاکی از آن است، که گرچه اعمال روش تدریس همیاری در مقایسه با روش آموزش سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور معناداری موثر است و موجب افزایش نگرش مثبت دانش آموزان به درس ریاضی می شود، اما در ارتباط با متغیر جنسیت معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cooperative Teaching Method on the Attitude and Academic Achievement of the Fifth-Grade Students in Mathematics

نویسنده [English]

  • Ali Khodadadnezhad
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the efficacy of cooperative teaching
method on the attitude and academic achievement of the fifth-grade students in
mathematics in Gachsaran city. 93 girl and boy students who were randomly
selected fell into two groups of control and experimental where in the latter students
experienced cooperative teaching method. Each group took a pretest and posttest.
Pretest measured their Math achievement ability and their attitude to mathematics.
After the treatment was carried out in the experimental group, the data in both
groups were analyzed. Data analysis indicated that mean score of the experimental
group was significantly more than that of control group. Also, the scores of the
attitude survey showed a significant difference in experimental group. Furthermore,
although mean score of the boys is more than that of girls, it is not significant. The
research results showed that although using cooperative teaching method, rather
than traditional method, was significantly more effective and increased the positive
attitude of the students to study mathematics, it was not significant regarding the
variable of gender.

Keywords: Cooperative method, educational achievement, attitude