رابطه بین شیوه های مدیریتی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران(مطالعه موردی مدیران دبیرستان های شهر قرچک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن، ایران

2 کارشناس مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس آیت اله طالقانی، قم، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن، ایران

4 دکتری روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه های مدیریتی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران دبیرستان های شهر قرچک بودند. برای انجام این پژوهش 130 مدیر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه چند عاملی شیوه های مدیریت (بس و آوولیو، 1995)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده (آیزنبرگر و همکاران، 1986)، پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر، 1997) و پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ (دانت و همکاران، 1966) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که میان شیوه مدیریت تحول آفرین، شیوه مدیریت تبادلی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد عاطفی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (01/0>P). حمایت سازمانی ادراک شده، شیوه مدیریت تبادلی و تعهد عاطفی در یک مدل پیش بین توانستند حدود 55 درصد از واریانس رضایت شغلی را پیش بینی کنند و نیز سهم حمایت سازمانی ادراک شده در پیش بینی رضایت شغلی بیش از سایر متغیرها بود. با توجه به یافته های پژوهش حاضر حمایت سازمانی ادراک شده، شیوه مدیریت تبادلی و تعهد عاطفی مهمترین پیش بینی کننده های رضایت شغلی بودند. بنابراین به مدیران ارشد، برنامه ریزان، درمانگران و مشاوران پیشنهاد می شود تا به نشانه های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هایی را برای بهبود رضایت شغلی مدیران طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among Management Methods, Perceived Organizational Support, Organizational Commitment, and job satisfaction of managers: A case study

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Nadri 1
  • Zahra Arab 2
  • hanieh Badiee 3
  • Jamal Ashoori 4
چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship among management methods, perceived organizational support, organizational commitment. and job satisfaction of managers. The statistical population includes all managers in high schools of Gharchak city. For this research 130 managers were selected through random sampling. All of them completed the multiple management methods questionnaire (Bass and Avolio, 1995), perceived organizational support questionnaire (Eisenberger et al, 1986), organizational commitment questionnaire (Allen & Meyer, 1997) and Herzberg’s job satisfaction questionnaires (Dant et al, 1966). The findings showed a positive and significant relationship among transformational management method, transactional management method, perceived organizational support, affective commitment, job satisfaction (p<0/01). Perceived organizational support, transactional management method and effective commitment in one predicted model predicted about 55 percent of variance of job satisfaction moreover, share of perceived organizational support in prediction job satisfaction was higher than other variables. The findings showed that perceived organizational support, transactional management method and effective commitment were the major predictors of job satisfaction. Therefore, higher managers, programmers, therapists and counselor are suggested to symptoms of mention variables and then to design programs for to consider the promote job satisfaction among managers

کلیدواژه‌ها [English]

  • management methods
  • perceived organizational support
  • Organizational Commitment
  • Job Satisfaction
  • managers