رابطه اعتیاد به کار با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان بلوچستان، ایران.

2 دانشیار، دکترای روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان بلوچستان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

دبیران زمان بسیارزیادی را به طور دلخواه و داوطلبانه به فعالیتها یه کاری اختصاص می دهند و این می تواند اعتیاد به کار را در آنها ایجاد کند که از پیامدهای آن تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانیاست. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه اعتیاد به کار با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیرانزاهدان بود. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 300 نفر از دبیران شهر زاهدان از طریق سه پرسشنامه اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانیمورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21  استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین نمرات معلمان در متغیرهای اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سطح بالاتری از میانگین نظری قرار داشت؛ بین اعتیاد به کار و مولفه های آن (تمایل درونی به کار، عجین شدن در کار و لذت بردن از کار)  هم با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیرانرابطه مثبت و معناداری وجود داشت (01/0p<). نتایج تحلیل رگسیون چندگانه همزمان نیز نشان داد که مولفه های اعتیاد به کار توان پیش بینی هم تعهد سازمانی و هم رفتار شهروندی سازمانیرا دارند (05/0p<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Workaholics Organizational Commitment, and Citizenship Behavior of teachers in Zahedan

نویسندگان [English]

  • Naser Nastizaei 1
  • Hosein Jenaabadi 2
  • fatemeh Rakhshanimehr 3
چکیده [English]

Teachers voluntarily devote many hours to their work activities and this can cause addiction to work in them whose outcome could be organizational commitment and citizenship behavior. The main purpose of this study was to investigate the relationship between workaholism, organizational commitment and citizenship behavior of teachers in Zahedan. The research method is descriptive and of correlational, type. 300 elementary school teachers in Zahedan were selected through random sampling the instruments used for data collection were three questionnaires of workaholism, organizational commitment and citizenship behavior. The data was analyzed using the Spearman correlation coefficient and multiple regression through SPSS21. The result showed the mean scores of teachers for the variables workaholism, organizational commitment, and citizenship behavior, were higher than theoretical mean. There were also significant relationship between workaholism with its dimensions (work involvement, feeling of being driven to work, work enjoyment) and organizational commitment and citizenship behavior multiple regression results showed that the dimensions of workaholism can explain and predict organizational commitmentand citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wrkaholism
  • Organizational Commitment
  • Citizenship Behavior
  • teachers
  • Zahedan