تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مرکز رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش فرهنگی و مؤلفه های آن بر سرمایه اجتماعی دانشجویان انجام گرفته است.روش تحقیق، توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور رامسر بودند که تعداد 331 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد: 1. پرسشنامه هوش فرهنگی (آنگ و همکاران، 2004) 2. پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید دانشگاه مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از نرم افزارspss و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد بین هوش فرهنگی ومولفه های آن (مؤلفه شناختی 143/0 r= ، مؤلفه انگیزشی 524/0r= ، مؤلفه فراشناختی 594/0r= ، مؤلفه رفتاری 651/0= r) با سرمایه اجتماعی دانشجویان،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cultural Intelligence on Social Capital of Students: A case study in Payam-e- noor University

نویسندگان [English]

  • Afshin mousavi 1
  • elhamsadat hosseini 2
  • Alireza pourbakhshian 3
چکیده [English]

This research is conducted to investigate the effect of cultural intelligence on social capital of students. The research method is descriptive-correlation. The statistical population, consisted of all undergraduate students of Payam-e- Noor University of Ramsar. 331 student were selected through multistage random sampling. The data was collected using two questionnaires: (a) cultural intelligence questionnaire (Ang et al, 2004), and (b) the researcher made questionnaire of social capital. The validity of the questionnaires was confirmed by the university instructors. For analyzing, the data, Pearson correlation and regression analysis were used through. The results showed that there is a positive and significant relationship between cultural intelligence its components Cognitive component r=0.143, Motivational component SPSS software r=0.524, Metacognitive component r=0.594, Behavioral component r=0.651) and social capital of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • social capital
  • Students