نقش یادگیری خودراهبر بر سرمایه‌های انسانی مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مهدی قنبرنیا، دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش یادگیری خودراهبر بر سرمایه‌های انسانی مراکز آموزش عالی انجام شده‌است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان هفت دانشکده پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران بوده که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب، 131 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ یادگیری خودراهبر ابیلی و مزاری (1393) با پایایی (95/0=α) و پرسش‌نامه سرمایه‌های انسانی نادری (1390) با پایایی (96/0=α) استفاده شد که روایی محتوا و سازه آن‌ها نیز بررسی و تأیید گردید.نتایج تی تک‌گروهی نشان داد، یادگیری خودراهبر و سرمایه‌های انسانی کارکنان، بالاتر از حد متوسط بوده است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد یادگیری خودراهبر(70/0r=) با سرمایه‌های انسانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری(p<0/01) داشته است. مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز حاکی از آن بود که،یادگیری خودراهبر بر دانش‌ و مهارت‌های شناختی (85/0=γ)، مهارت‌های فراشناختی (83/0=γ) و شایستگی‌های عاطفی-ارتباطی (86/0=γ) تأثیرگذار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Directed Learning In Human Capital of higher education institutions Case study in University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mazari 1
  • Kazem Fath Tabar Firouzjayi 2
  • Mehdi Ghanbarnia 3
  • Soudabeh Badehban 4
چکیده [English]

This study aimed to explain the role of self-directed learning in human capital of higher education institutions. The research method was descriptive and correlational and data analysis method was SEM using Cochran's sampling formula the Sample contained 131 employees who were selected through Stratified random sampling. Self-leadership questionnaire of Abili and Mazari (2014) with the reliability of 0.96 and human capital questionnaire of Naderi (2011) with the reliability of 0.95 were used to collect data. That content and construct validity of the questionnaires we also evaluated and confirmed. One sample t-test showed that the self-directed learning and human capital of employees were higher than the average. Correlation result showed self-directed learning(r=0.70) hada significant positive correlation with human capital of Personnel (p<0.01). Structural equation modeling also showed that self-directed learning have significant impact on knowledge and cognitive skills (γ=0.85), metacognitive skills (γ=0/83) and emotion and communication competencies (γ =0.86).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-directed learning
  • human capital
  • employees
  • higher education institutions
  • UT