بررسی رابطه اعتماد سازمانی با یادگیری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه اعتماد سازمانی با یادگیری سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر بابل درسال تحصیلی 94-1393 انجام شد. روش تحقیق از نظرهدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود.
جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پـرورش شهر بابل در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد (120N= ) نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد (92n=) نفر به روش تصادفی طبقه ای به تفکیک جنسیت به عنوان حجم نمونه تعیین گشته و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه اعتماد سازمانی رضائیان و رحیمی(1387) که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردیده است. و پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (2001) با پایایی 83/0 استفاده شد. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی هم چون جداول آماری و درصد فراوانی و آزمون های آمار استنباطی هم چون آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، رگرسیون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی اند که اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش بابل بالاتر از حد متوسط است. همچنین بین قابلیت اتکا، شایستگی، تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی با یادگیری سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش رابطه وجود دارد؛ اما بین متغیر درستی و صداقت و یادگیری سازمانی ارتباطی وجود ندارد. و نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که 21 درصد از یادگیری سازمانی توسط متغیرهای اعتماد سازمانی تبیین می گردد.  نتیجه گیری براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت مؤلفه صداقت را در بین کارکنان با یادگیری سازمانی ارتقاء داد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the relationship between organizational trust and organizational learning among employees education of the city of Babol

نویسندگان [English]

  • Narjes Abdollahzadeh
  • FARSHIDEH Zameni
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between organizational trust and organizational learning among employees in the education of Babol was2014-15.This research method of application and the data collection method were descriptive. The population includes all staff in the academic education of Babol number 2014-15 (N=120) patients using table Kerjsi-Morgan (n= 92) people randomly stratified according to sex as the sample size been determined and studied. In order to gather data from the questionnaire Rezaeian organizational trust and Rahimi (2008) 0.86reliability through Cronbach's alpha was calculated. Neefe organizational learning questionnaire (2001) was used with 0.83reliability. Data gathered using descriptive statistics such as statistical tables and frequency of Kolmogorov-Smirnov test inferential statistics such as test, Pearson correlation coefficient, t, regression through SPSS software to analyze was. The results showed that organizational trust and organizational learning in higher education employees than average. As well as the reliability,  competence, commitment and institutional trust with organizational learning and education staff there, but there is no relationship between the variables honesty and integrity, and organizational learning. And the results of the regression showed that 21 percent of organizational learning can be explained by a single variable of organizational trust.