پیش بینی عملکرد مدیران براساس هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دوره ابتدایی پسرانه شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، لرستان، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، خوزستان، ایران.

4 علی امینی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی عملکرد مدیران بر اساس هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان خرم آباد انجام شده است.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شاغل(760 نفر) در مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان خرم آباد تشکیل می­دهند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 254 نفر به­ صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه هوش سازمانی البراخت (2003)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی عرب (1389) و پرسشنامه عملکرد شغلی مدیران پاترسون (1990) می باشد که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده­ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان داد بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران با 99 درصد اطمینان و بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مدیران با 95 درصد اطمینان رابطه مستقیم و مثبت برقرار است. بین هر هفت مؤلفه هوش سازمانی و عملکرد شغلی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان خرم آباد رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. از بین شش مؤلفه رفتار شهروندی سازمانی، بین سه مؤلفه (فداکاری، اطاعت و مشارکت) و عملکرد شغلی مدیران همبستگی مثبت و معنادار بهدست آمد و فقط مؤلفه فداکاری، قدرت پیش بینی عملکرد مدیران را در جهت مثبت دارا می باشد. همچنینمتغیر هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می­توانند 15درصد از تغییرات متغیر عملکرد مدیران را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Managers’ performance based on organizational intelligence and organizational citizenship behavior among primary schools’ principals

نویسندگان [English]

  • Mehran Piri 1
  • Mohammad shiri 2
  • asad rezaei 3
  • Ali Amini 4
چکیده [English]

The present research has done to predic managers' performance based on staff’s organizational intelligence and organizational citizenship behavior at primary schools in Khorramabad. The research method was descriptive and of correlational type the population included all teachers (n = 760) in Khorramabad city, boys school, out of whom 245 cases were randomly selected through Morgan table instruments used were, (a) Albrakhts’ organizational Intelligence (2003), (b) Arabs' Organizational Citizenship Behavior questionnaire (2010) and Patterson (1990) job performance of manager’s questionnaire. The reliability of the questionnaires was confirmed through Cronbach's alpha. Pearson correlation, Spearman correlation and regression were used for data analysis. The results showed that there were positive and meaningful relationship between organizational intelligence and managers 'performance (99%) and between organizational citizenship behavior with managers 'performance (95%). There were also meaningful and positive relationship between the seven dimensions of organizational intelligence and job performance of elementary school principals in Khorramabad city. Three out of six components of OCB, namely sacrifice, obedience, and participation had significant relationship with managers' job performance, and only sacrifice power component can predict managers' performance in a positive direction. Also, Organizational intelligence and organizational citizenship behavior variable could predict 15% of the variations of the managers' job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • organizational citizenship behavior
  • job performance of managers