بررسی اثربخشی آموزش بهبودی از تقاضاهای شغلی بر روی تجارب بهبودی کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 سیدعلی مرعشی4، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

 کار مخصوصاً تحت شرایط استرس‌آور، منجر به واکنش‌های جسمانی و روانی می‌شود. برای پایان دادن به این فشار، به بهبودی از استرس و تقاضاهای شغلی نیاز است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش بهبودی از تقاضاهای شغلی، بر تجارب بهبودی (گسستگی روانی، آرمیدگی، تجارب تبحری و احساس کنترل) کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز بود.این پژوهش از نوع آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان مرد شرکت ملی حفاری اهواز بود که از این تعداد، 30 نفر به عنوان نمونه فرض آزمایی و 80 نفر به عنوان نمونه اعتباریابی پرسشنامه‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه «تجارب بهبودی» برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده گردید. جلسات آموزشی شامل 10 جلسه 2 ساعته بود که در 5 هفته برگزار شدند. به علت برقرار نبودن مفروضه همگنی رگرسیون برای انجام تحلیل کواریانس، بر روی نمرات تفاضل پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای وابسته، تحلیل واریانس صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در تفاضل پیش آزمون و پس آزمون تن آرامی، تجارب تبحری، گسستگی روانی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (p < 0/001 ).
نتیجه‌گیری: بنابراین آموزش بهبودی از تقاضاهای شغلی، باعث افزایش ابعاد تجارب بهبودی درکارکنان می‌شود. به عبارت دیگر شرکت کنندگان در کلاس آموزشی یاد می گیرند که چگونه زمان پس از کارشان را مدیریت کنند تا از استرس و تقاضاهای شغلی رهایی یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of Job Demand`s Recovery Training on employee`s recovery experience in National Drilling Company in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • kiomars beshlide 1
  • Esmaeil Hashemi 1
  • Abdozahar Anaami 2
  • ALI Maraashi 3
  • Azin Taghipour 4
چکیده [English]

Work, particularly under stressful conditions, leads to physical and mental strain reactions. To bring this strain process to an end, recovery is needed. The aim of this study was to determine the effectiveness of job demand`s recovery on staff`s recovery experience (mental detachment, relaxation, mastery experience and control). The research method was experimental in which the pretest-posttest design with control group was used. The study population included all male employees of Ahvaz National Drilling Company out of whom 30 persons were selected for hypothesis testing and 80 persons were selected for validating the questionnaire through simple random sampling. “Recovery Experience Questionnaire” was used for data collection 10 two- hour training sessions were held for 5 weeks. Due to lack of regression homogeneity assumption for doing covariance analysis, the analysis of variance was performed for analyzing the data. The results showed significant differences between experimental and control groups in terms of relaxation, experience mastery, mental detachment, and feeling of control (p <0/001). Therefore, training of job demand`s recovery increased different dimension of employees' recovery experiences. In other words, participants in training class learned how to manage their time after work to relieve from job demands and stress.