رابطه بین وجدان کاری و رضایت شغلی با بهره‌وری معلمان (مورد مطالعه: دورة اول و دوم متوسطه شهرستان ساوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سایر

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وجدان کاری و رضایت شغلی با بهره‌وری معلمان دورة اول و دوم متوسطه شهرستان ساوه بود. روش مورد استفاده در این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. در این پژوهش جامعه‌ آماری 850 نفر از معلمان دورة اول و دوم متوسطه شهرستان ساوه بود که از بین آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی 265 معلم به­عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه وجدان کاری عسگریان و جوادپورشیروان (1391)؛ رضایت شغلی وایزوزوران و همکاران (1998) وبهره‌وری هرسی و گلداسمیت (1980)استفاده شد. به­منظور سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب برای هر یک از پرسشنامه‌ها بالای 0.7 به دست آمد، هم‌چنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه‌ها به تائید متخصصان مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی(آزمون همبستگی پیرسون) انجام پذیرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و وجدان کاری(خویشتن داری، تلاش برای موفقیت، وظیفه شناسی و نظم و ترتیب) با بهره‌وری معلمان دورة اول و دوم متوسطه شهرستان ساوه رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship work conscience, job satisfaction, and productivity of saveh: A case study

نویسندگان [English]

  • rohgaieh Nezhadi Pilerood
  • behzad Showghi
چکیده [English]

This aim of this study was to investigate the relationship between job satisfaction, work Conscience, and productivity of teachersin first and second levels of high schools in Saveh, Iran. The research was descriptive and of correlational type method Data collection was carried out through 3 standard questionnaires: (a) saurian and Javadpourshirvans (2012) work Conscience; (b) Viswesvaran et al (1998) job satisfaction; and (c) Hersey and Goldsmiths (1980) productivity. The reliability 265 out of 850 teachers were selected via Morgan table and through stratified random sampling of the questionnaires was measured through Cronbach Alpha as over 0.7 content validity of the questionnaires was confirmed by experts in the field data analysis was done through SPSS software in two aspects of descriptive and inferential (Pearson correlation). Findings showed that there were significant relationship between job satisfaction, work Conscience, productivity of teachers of first and second levels of high school in Saveh city in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Work Conscience
  • motivation
  • fealty
  • Productivity