نقش رهبری معنوی و سرمایه روانشناختی در اشتیاق شغلی معلمان در مدارس متوسطه دولتی دوره اول و دوم دخترانه منطقه چهار تهران

نویسندگان

1 سایر

2 عضو هیأت علمی و دانشیارگروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران. ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری معنوی و سرمایه روانشناختی در اشتیاق شغلی معلمان انجام شده است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان مدارس دخترانه دولتی در مقطع تحصیلی متوسطه (دوره اول و دوم) منطقه چهار آموزش و پرورش شهر تهران (1418=N)در سال تحصیلی 94-93 بوده است. حجم نمونه آماری مطابق با جدول مورگان 302 نفر برآورد و از طریق روش نمونه گیریتصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های رهبری معنوی فرای و همکارن(‎2005‎)، سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و اشتیاق شغلی شوفلی و همکاران (2006) استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها از طریق اجرای آزمایشی و روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان مورد تأیید قرار گرفت، و پایایی آنها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و به ترتیب 95/0، 85/0، 87/0برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح (01/0 >P) نشان داد کهمیانرهبری معنوی و اشتیاق شغلی معلمانرابطه مثبت و معنادار (56/0r=) و میان سرمایه روانشناختی و اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت و معنادار (60/0r=) و همچنینمیان رهبری معنوی وسرمایه روانشناختی معلمان رابطه مثبت و معنادار (54/0r=) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که رهبری معنوی و سرمایه روانشناختی می توانند تغییرات اشتیاق شغلی را تبیین کنند؛ و اشتیاق شغلی بیشتر تابع تغییرات سرمایه روانشناختی می باشد و رهبری معنوی نیز هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم و به واسطه سرمایه روانشناختی بر اشتیاق شغلی تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Spiritual Leadership and Psychological Capital on Teachers’ Work Engagementin Public Girls Secondary and High Schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • bahareh Maleky Farahany 1
  • parivash Jafary 2
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the role of spiritual leadership and psychological capital on teachers work engagement. The research method was descriptive and of correlation type. Statistical population included all teachers in public secondary and high schools in region 4 of Tehran (N=1418) in 2014-15. The sample size was estimated 302, according to Morgan table, and was selected through cluster sampling. To collect the data, three questionnaires were used: (a) Fry et al’s (2005) Spiritual Leadership questionnaire, (b) Luthanz et al’s (2007) Psychological Capital questionnaire, and (c) Schaufeli et al’s (2006) Work Engagement questionnaire. The validity of the questionnaires verified through Pilot study and comprehensive review of the literature, as well as the judgment of experts. The reliability of the questionnaires was estimated as 0.95, 0.85 and 0.87 respectively through Cronbach Alpha. Descriptive statistics (frequency tables, mean, variance, standard deviation) and inferential statistics (One sample t-test, Pearson correlation coefficient and path analysis) were used for analyzing the data. The results of Data analysis at level of significance indicated that there was a positive and significant relation between (a) spiritual leadership and teachers work engagement (r=0.56), (b) psychological capital and teachers work engagement (r=0.60), and (c) spiritual leadership and teachers psychological capital (r=0.54). Also the results of path analysis indicated that spiritual leadership and psychological capital can explain changes in work engagement and work engagement is mushy a function of psychological capital changes. Moreover spiritual leadership influences both directly and indirectly work engagement via psychological capital.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual leadership
  • psychological capital
  • work engagement
  • teachers