رابطه اخلاق پژوهشی و هوش معنوی با روحیه علمی دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 سایر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق پژوهشی و هوش معنوی با روحیه علمی دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شد. پژوهش حاضربه علت این که به توسعه دانش کاربردی در این زمینه کمک می کند، کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها میدانی و به لحاظ هدف توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان کلیه دوره های دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به تعداد 3193 نفر تشکیل دادند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 257 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته پیرامون سه متغیر پژوهش بود. در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و همچنین روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مبین آن است کع تقویت هوش معنوی با تأثیری که بر بهبود رعایت موازین اخلاق پژوهشی دانشجویان دارد، می تواند در ارتقاء روحیه علمی ایشان در محیط های دانشگاهی تأثیر مثبت و مستقیمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among Research Ethics Spiritual Intelligence and scientific spiral of Student of Islamic Azad University, science and Research Branch

نویسندگان [English]

  • amirhoseain Mohammad Davoody 1
  • nader Ghorchiyan 1
  • taliee moghimi 2
  • marjan Sabzevary 2
چکیده [English]

The purpose of this survey was to investigate the relationship between research ethics spiritual intelligence and scientific spirit of students of IAU, science and Research branch in Tehran. The research method is descriptive and of correlation type. 257 students out of 3193 in Tehran, Islamic Azad University, science and research branch were selected through Morgan Table. The sampling method was random and the instruments for data collection were there questionnaires. The collected data was analyzed the statistical methods used for data analysis were Pearson’s correlation coefficient and multivariable regression and pass analysis. The results showed that there was a meaningful relationship between research ethics and spiritual intelligence of the students and that Spiritual intelligence promote their scientific spirit and there is a positive relationship between these two variables, accordingly.