مطالعه ویژگی‌های رهبری معنوی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سایر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی­های رهبری معنوی مدیران و رابطة آن با رضایت شغلی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 234نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد ویژگیهای رهبری معنوی فرای و پرسشنامه استاندارد وجود شغلی بر پایه مدل ویتل و دیویس استفاده شد. برای روایی پرسشنامه­ها از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده و برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفا کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری، پرسشنامه ویژگیهای رهبری معنوی 933% α=و پرسشنامه رضایت شغلی 894%α= استفاده شده است. داده های تحقیق پس از جمع آوری براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است: بین ویژگی های رهبری معنوی با کل مؤلفه های رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین ویژگی های عضویت در سازمان، معناداری، چشم انداز سازمانی و بازخورد عملکرد می توانند به طور مثبت و معنادار مؤلفه­های رضایت شغلی را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Managers’ Spiritual Leadership Qualities and its Relationship with Job Satisfaction among Urmia Universitys Employees)

نویسندگان [English]

  • golaleh atashsiro
  • kaveh feazi
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate managers’ spiritual leadership qualities and its relationship with job satisfaction among Urmia University employees. Using descriptive correlation method, 234 employees were selected through stratified random sampling. To collect the data, a standard questionnaire was adopted and adapted by the researchers from Fry’s Spiritual Leadership Scale and Job Satisfaction model develop by Wittle and Davis. To validate the questionnaires, management experts were consulted.  Conducting a pilot study on a sample with 30 subjects, using the reliability of Spiritual Leadership Qualities and Job Satisfaction Questionnaires were computed as /.933 and/.894, respectively Chronbach’s alpha. Through courted data was analyzed using MANOVA and multiple regression analyses. The results revealed that there was a significant positive correlation between spiritual leadership qualities and all job satisfaction components. Furthermore, organization membership, significance, organizational vision, and performance feedback could predict job satisfaction components significantly and positively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual leadership
  • Job Satisfaction
  • Urmia University employees