پیش بینی عملکرد شغلی معلمان براساس مدل کیفیت زندگی کاری والتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4 استادیار، دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف مطالعه حاضر پیش بینی عملکرد شغلی معلمان براساس مدل کیفیت زندگی کاری والتون می باشد. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 338  نفر از معلمان ابتدایی زاهدان از طریق دو پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون و عملکرد شغلی پاترسون مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه هم زمان با کمک نرم افزارSPSS21  استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین نمرات معلمان در متغیرهای کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی در سطح بالاتری از میانگین نظری قرار داشت؛ بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه های آن (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، و توسعه قابلیت های انسانی) با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (01/0p<). نتایج تحلیل رگسیون چندگانه هم زمان نیز نشان داد که تمام مؤلفه های کیفیت زندگی کاری به جز مؤلفه تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم توان پیش بینی عملکرد شغلی معلمان را دارند (05/0p<). باتوجه به یافته ها، مدیران می‌توانند با اتخاذ راه کارهای مناسب، مؤلفه های مهم کیفیت زندگی کاری معلمان را ارتقا داده و شرایط لازم جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات و بهره وری آنهارافراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Teachers' Job Performance Based on Walton's Quality of Work Life Model

نویسندگان [English]

  • sharifeh arabfaizabadi 1
  • samad karimzadeh 2
  • hasan shahrakipoor 3
  • naser nastizaei 4
چکیده [English]

This study aimed to assess the relationship between job performance with the components of quality of work life (suggested model by Walton) among primary school teachers in Zahedan. The research method was descriptive and of correlation type 338 primary school teachers in Zahedan were selected through Simple Random Sampling model. For the collecting data, the Walton's quality of work life and Paterson's job performance questionnaires were used. The data was analyzed using Pearson correlation and Regression analysis through Spss21 software. The findings showed that there was a significant relationship between the quality of work life (p<0/01) and its components with job performance. Multiple regression findings also showed that all components of quality of work life except for proper opportunity (p<0/05) promotion, and costal security, can predict teachers’ job performance. According to the findings, Managers can plan and implement appropriate strategies to promote teachers' quality of work life and provide the required conditions for promotions the quality and efficient of the services

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • job performance
  • Primary Teachers
  • Zahedan