اثربخشی دوره های آموزشی ICDL بر توانمندی حرفه ای و عملکرد شغلی کارکنان سازمان بازرگانی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 سایر

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر دوره های آموزشی بین المللی کاربری کامپیوتر3 بر توانمندی حرفه ای و عملکرد شغلی کارکنان سازمان بازرگانی استان تهران بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیةکارکنان سازمان بازرگانی استان تهران بوده است، با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی می باشد در این پژوهش حجم نمونه به منظور آموزشیICDL بر توانمندی حرفه ای و عملکرد شغلی کارکنان30 نفر در نظر گرفته شد. روش جمع‏آوری اطلاعات جهت اندازه گیری متغیرهای مورد پژوهش، پرسش نامه های توانمندی حرفه ای اسپریتزر(1995)، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1970) و نیز آموزش مهارتهای ICDL (فناوری اطلاعات و ارتباطات مبانی IT، مدیریت فایلها: سیستم عامل ویندوز، واژه پرداز4، ایجاد جداول اطلاعاتی5، اینترنت6، بانک اطلاعات7، ارایه مطلب8) در طی 10 جلسه بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس و نمودار،...) و در آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه ‌های پژوهش از آزمون آماری (تحلیل کوواریانس) در محیط نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان داد: که دوره های آموزشی ICDL بر توانمندی حرفه ای و عملکرد شغلی کارکنان سازمان بازرگانی استان تهران تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiv of ICDL Courses on Professional Empowerment and Job Performance of Commerce Organization staff in Tehran

نویسندگان [English]

  • farideh dokaneheeifard 1
  • ali yeganehdost 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of ICDL courses on professional abilities and job performance of commercial organizations in Tehran. The population in this study were all employees of Commerce organization in Tehran, and the research method was quasi-experimental, including pretest-posttest, treatment, and random assignments. The sample size for ICDL training the instruments used for data collection were: (a) Espriters’s (1995) questionnaire of professional power, (b) Paterson’s (1970) questionnaire of job performance, and (c) ICDL training which encompassed principles of IT, managing, files, Windows operating system, word processor (Microsoft Word), Information tables (Microsoft Excel), Internet Explorer, Information bank (Access), and Content Providing (Microsoft Power Point), the whole treatment 10 sessions lasted for. To analyze the data, both descriptive and inferential statistics were utilized and to text the research hypotheses, analysis of covariance was run through spss software. The results showed that the ICDL courses had significant effect on professional abilities and job performance of commerce organization staff in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICDL courses
  • professional empowerment ob performance
  • commerce organization