بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد حرفه‌ای کارکنان ادارات آموزش ‌و پرورش مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 93-1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 عضوهیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت سازمانی و تعهد حرفه­ای کارکنان ادارات آموزش و پرورشمناطق استان کهگیلویه و بویراحمد است. این تحقیق در قالب یک تحقیق توصیفی و همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 220 نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 140 نفر از طریق روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب و پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) هوی و فیلدمن و تعهد حرفه­ای میان آنان توزیع گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن از طریق مطالعه مقدماتی و به وسیله 30 نفر نمونه انتخابی از جامعة اصلی، بررسی شد که با به کارگیری ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسش نامه سلامت سازمانی 87/0 و پرسش نامه تعهد حرفه­ای 71/0 محاسبه گردید. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، تدوین جدول، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس) با استفاده از نرم‌افزار spss ویرایش 19 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین سلامت سازمانی و تعهد حرفه­ای رابطه مثبت معنادار در سطح P <0/01و P <0/05وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Health and Occupational Commitment of the staff of Education office Kohgilouye-va-Booyer-Ahmad province in 92-93

نویسندگان [English]

  • mostafa bagherianfar 1
  • mohammad javadipoor 2
  • mojtaba Hajkhozeymeh 1
  • AMIN Homayeni Damirchi 1
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the relationship between organizational health and occupational commitment of education staff in different areas of Kohgilouye-va-Booyer-Ahmad province. The research method was descriptive and of correlation type. The statistical population consisted of 220 employers 140 members were selected through from whom stratified random sampling method. Moreover, Hoy-and-Feldman’s organizational health questionnaire (OHI) and the reseacher-made-occupational-commitment questionnaire were distributed among them. Face and content validity of the instruments were confirmed and their reliability was colluded in pilot study through Cronbach’s Alpha Coefficient as 0.87 and 0.71 for the organizational health questionnaire and occupational commitment questionnaire respectively. Results of the present study were analyzed using descriptive statistics (calculating frequency, percentage, table editor, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, multivariate regression and analysis of variance) through SPSS (19). Findings show that there is a significant relationship between organizational health and occupational commitment at confidence region of and .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • office occupational commitment
  • organizational health
  • Staff
  • Kohgiloye- va Boyer- Ahmad