تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت سازمانی در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 سایر

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت معلمان می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس دولتی و غیر انتفاعی متوسطه ناحیه 5 تبریز در سال تحصیلی 1392-1391 به تعداد 242 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 150 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.این پژوهش از نظر هدف، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر نوع استفاده، تحقیقی کاربردی است. ابزار سنجش پژوهش شامل دو پرسش نامة استاندارد عدالت سازمانی نیه‌هوف و مورمن (1993) و پرسش نامه سکوت سازمانی برگرفته از مدل ون‌داین و همکاران (2003) می‌باشد. روایی پرسش نامه‌ها توسط اساتید مدیریت آموزشی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به مقدار92 درصد و 84 درصد تایید شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک آزمون همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون نشان داد که بین تمامی ابعاد عدالت سازمانی و مولفه‌های سکوت سازمانی به جز عدالت رویه­ای و سکوت انفعالی و عدالت توزیعی و سکوت فرااجتماعی رابطة معکوس و معناداری وجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Organizational Justice and organizational Silence in Education

نویسندگان [English]

  • mahmood abolghasemi 1
  • mehdi khairandish 2
  • morteza mahdavinik 3
  • dariush mehri 3
چکیده [English]

The present study seeks to examine the correlation between organizational silence and teachers’ silence in Tabriz high schools. The method used in this study has a descriptive-correlative nature. The statistical population for this study involves all of the Zone five high school teachers in city of Tabriz, Iran, through the year 2012-2013 including 242 people, from whom 150 teachers were selected using random sampling via Morgan table. Data was collected through two standard questionnaires: (a) organizational justice (Niehoff & Moorman, 1993) and (b) organizational silence (Van Dyne et al). The validity of the question was confirmed by the experienced professors in the field of educational management, and their reliability was calculated through Cronbach alpha an .92 and .84 respectively. The results of data analysis that was done through Pearson correlation and multiple regression showed that there is a significant negative relationship between organizational justice and organizational silence.
However, there were two meaningful relationships between these two variables as follows: (a) between procedural justice and acquiescent silence, and (b) between distributive justice and met asocial silence.    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Organizational silence
  • Acquiescent Silence
  • Defensive silence
  • metasocial silence