مقایسه کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و واحد کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تغییرات مداوم ابعاد مختلف بشر در عصر کنونی، سازمان ها را وادار به استفاده از رویکردها و مدل هایی می کند که بتوانند در مواجهه با تغییرات، آنها را پویا و قدرتمند کند. یکی از این رویکردها، ایجاد سازمان یادگیرنده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و واحد کرج در سال 1393 انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. اندازه نمونه با استفاده از جدول مورگان متناسب با حجم جامعه 346 نفر، شامل 207 نفر متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و 139 نفر متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد مارسیک و واتکینز ( 1996) بود که بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت انجام شد. اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 92/0 بر آورد گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS  و آزمون آماری T  مستقل تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که تفاوت معناداری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و واحد کرج در کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده وجود ندارد. این مقایسه نشان داد که دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در کاربست سازمان یادگیرنده در ابعاد، پرسش و گفت و گو، نظام خلق و تسهیم یادگیری، توانمندسازی و رهبری استراتژیک با هم تفاوت معناداری ندارند ولی در کاربست سازمان یادگیرنده در ابعاد، یادگیری مستمر، ارتباط با محیط و یادگیری گروهی با هم تفاوت معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparing application of the learning organization components in Tehran Azad University and Karaj Azad University

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Abdoli 1
  • Ramezan Jahanian 2
چکیده [English]

The force of continuous changes makes organizations use approaches and models which could help them to become dynamic and powerful in the face of these changes. One of these approaches is creation of learning organization. The present research has been conducted with the goal of comparing application of the learning organization components in Tehran Azad University and Karaj Azad University during 2014. The research method is descriptive and of survey type. The population contains all of the employees and faculty members of Tehran Azad University and Karaj Azad University. The sampling is done randomly. The sample size consists of 346 persons fitting population size. 207 of them are from Tehran Azad University and 139 of them are from Karaj Azad University. The measurement tool is the standard questionnaire of Marsick and Watkins (1996) which conducted based upon a five-degree Likert spectrum. The questionnaire validity was estimated 0.92 through Cronbach's alpha coefficient. The collected data has been analyzed by statistic tests such as the independent T test and using Spss software. This comparison shows that there is no significant difference between Tehran Azad University and Karaj Azad University for the application of the learning organization in the dimensions of Inquiry and Dialogue, Creating and Sharing Learning, empowerment and strategic leadership, but they have a significant difference between them for the application of the learning organization in the dimensions of the continues learning, system connection and the team learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • organization
  • organizational learning
  • Learning organization