تأثیر چند رسانه ای آموزشی در درمان اختلال املاء دانش آموزان ویژه یادگیری شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 86-87

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیرچند رسانه ای آموزشی در درمان اختلال املا ء دانش آموزان ویژه یادگیری می باشد. نمونه پژوهش کلیه دانش آموزان (دختر و پسر) ویژه یادگیری پایه سوم دبستان در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 86-87 می باشد. تعداد نمونه 16 دختر و 14 پسر شناسایی شده با اختلال املاء در مراکز ویژه یادگیری شهر کرمانشاه مشغول آموزش بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و متغیرهای تأثیرگذار احتمالی از جمله بهره هوشی، پایه تحصیلی، جنسیت، سلامت روانی، سلامت جسمانی، در دو گروه کنترل شد.در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. ابزار این پژوهش شامل  مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر و چک لیست تشخیصی مشکلات املاء و آزمون محقق ساخته املاء و چند رسانه ای آموزشی املاء می باشد. گروه آزمایش 10 جلسه 75 دقیقه ای با چند رسانه ای املاء آموزش دیدند، اما گروه کنترل بدون دریافت آموزش با چند رسانه ای به طور معمول آموزش خود را دریافت کردند. داده ها با استفاده از t مستقل تحلیل شدند و نتایج نشان دادبین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در  سطح 01/0 تفاوت معنی داری جود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از چند رسانه ای آموزشی در درمان اختلال املای دانش آموزان ویژه یادگیری موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Multimedia Instruction on Spelling Disability Treatment of the Primary School Students with Specific Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Faramarz Malekian 1
  • Azar Akhondi 2
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the effect of multimedia instruction on treating the students with spelling disability. The population of the research included all the boy and girl students with spelling disability in the third grade of primary schools in Kermanshah. The sample included 16 girls and 14 boys totally 30 with spelling disability who were in the centers for specific learning disability in Kermanshah. They were randomly selected and divided into two experimental and control groups. The variables like their intelligence, grade, gender, and mental and physical health were kept the same in two groups. The study had a quasi-experimental design with per- and post-test and control group. The research tools were Wechsler’s Intelligence Scale for Children, spelling checklist and a researcher-made spelling software for multimedia instruction. The students in experimental group were trained with spelling multimedia for 10 sessions each 75 minutes, but the control group received their routine program without multimedia instruction. The data were analyzed using independent-sample t test. The findings indicated that there is a significant difference between mean scores of the students in experimental and control groups (α ≤0.01). Therefore, it can be concluded that the use of multimedia instruction can effectively treat the spelling disability among primary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • specific learning disability students
  • spelling disability
  • multimedia instruction economic condition
  • Goals