بررسی تأثیر سبک رفتار رهبری معلم بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی شهرستان کازرون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سبک رفتار رهبری معلم بر خلاقیت دانش آموزان دبستانی (کلاس چهارم و پنجم) شهرستان کازرون انجام شده است. در این تحقیق که به روش همبستگی می باشد،  تعداد 40 معلم و 120 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مدارس شهرستان کازرون انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سبک رفتار رهبری الوانی و پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد که هر دو پرسشنامه دارای روایی صوری  قابل قبول بودند و ضریب آلفای آنها به ترتیب 79/ 0 و 83/ 0 بود، که قابل قبول و معنی دار می باشد. یافته های تحقیق نیز نشان می داد که:
1- (5/37 % ) درصد معلمان دارای سبک رفتار رهبری وظیفه  مدار ، (20%) درصد دارای  سبک رفتار رهبری رابطه مدار، (5/42% ) درصد هم سبکی تلفیقی داشتند.
2- دانش آموزان معلمان دارای سبک تلفیقی نسبت به دانش آموزان معلمان با سبک رفتار رهبری وظیفه مدار یا رابطه مدار، خلاقیت بالاتری دارند (01/>P ،19/5 =   F).
3- جنسیت معلم به تنهایی با خلاقیت  دانش آموزان رابطه ای ندارد. (006/=   F93/>P). اما تعامل جنسیت با سبک رهبری تأثیری معنی دار بر خلاقیت دانش آموزان دارد (23/3=   F05/>P).
4-  بین دختران و پسران از نظر میزان خلاقیت تفاوت معن یداری وجود دارد (03/>P ،15/2=   t).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effect of Teacher Leadership Style on Primary School Student's Creativity

نویسندگان [English]

  • Pary jan mashaiekh 1
  • Om-albanin Barzideh 2
چکیده [English]

The aim of the research was to study the impact of teacher leadership style on primary school student's creativity in Kazerooon town. In this correlational study, the population included all fourth and fifth grade students in primary schools in Kazerooon town.  40 teachers and 120 students were selected through cluster random sampling method. Data collection was carried out through administering Alwani’s questionnaire for leadership style and Abedi’s creativity test. Their validity were measured through expert opinion and Cronbach α coefficients were significant (α = 0.79 α = 0.83) respectively. The result of one-way ANOVA indicated that the students who have teachers with a mixed leadership style, have higher creativity than the students who have a teacher with task-oriented or relationship-oriented style (F= 5.19, p<0.01). There was not any relationship between teacher sex and student's creativity (F=0.006, p<0.93), but the effect of interaction between teacher sex and teacher leadership style on the student's creativity was significant (F= 3.23, p< 0.05). The result of T-test indicated that there wasn't any significant different between girls and boy's creativity (F= 2.15, p<0.03).