بررسی و تحلیل پرسش‌های شفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس‌ سماء دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر گردآوری و تحلیل پرسش‌های شفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی است. فرایند روزمره کلاس‌های 32  نفر معلم (20 زن و 12 مرد) چهار پایه تحصیلی (دوم، سوم، چهارم و پنجم) در پنج شهر، در درس‌های فارسی، ریاضی و علوم هرکدام به مدت 10 جلسه با استفاده از MP3 Player مورد ثبت و ضبط قرار گرفت. برای استخراج اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه معکوس استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل فرایند 960 جلسه کلاس و 29520 سؤال مطرح شده، نشان می‌دهد که:
1- معلمان به‌طور متوسط در هر جلسه 75/30 سؤال پرسیده‌اند. 2- از مدت زمان هر جلسه، حدود 20 درصد آن به سؤال کردن اختصاص داشته است.3- اغلب سؤال‌ها برای وارسی میزان فهم دانش‌آموزان و یادآوری حقایق مطرح شده‌اند. 4- تعداد اندکی از‌ سؤال‌ها بر تشویق دانش‌آموزان به تفکر تأکید داشته‌اند.5- پرسش‌ کردن در طرح درس معلمان جایگاهی نداشته است. 6- بین ابعاد سؤال‌ها و پایه تدریس، نوع درس و جنسیت معلمان ارتباط معنادار وجود دارد. 7- معلمان در سؤال کردن خود خطاهایی را مرتکب می‌شوند، از جمله: فقط از باهوش‌ترین دانش‌آموزان سؤال کردن، طرح سؤال و پاسخ دادن به آن توسط خود معلم، و همیشه یک نوع سؤال مطرح کردن. با توجه به اهمیت پرسش کردن، این مقوله بایستی در واحدهای درسی و دوره‌های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت معلمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Oral Tests by Elementary School Teachers in Islamic Azad University’s Sama Schools

چکیده [English]

The present study aimed at collecting and analyzing elementary school teachers' oral tests in Islamic Azad University’s Sama schools in zone five. For this purpose, the teaching processes of 32 teachers (20 women and 12 men) in four grades (grades two, three, four and five) in five cities were recorded by means of MP3 player. The recordings included the subjects of Persian, math, and science for ten sessions. Inverse questionnaire was used to extract the data. The results of the analysis of 960 sessions and 29520 oral questions show that: First, the average number of oral questions asked was 30.75 per session; Second, about 20 percent of the time in each class was allotted to oral questioning; Third, most of the questions were posed for checking the rate of the students' comprehension and reviewing the stated facts; Fourth, a few of the questions focused on encouraging the students to think; Fifth, questioning has no place in the teachers' lesson plans; Sixth, there is a meaningful relationship between dimensions of question, teaching grade, the kind of lesson, and the teachers' gender; Seventh, some pitfalls were observed in the process of the teachers’s questioning. These may include the followings: Addressing only the clever students, questioning and providing the answers themselves, asking the same kind of question. Since questioning is important, more attention should be paid to it in teacher training and in –service training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questioning
  • elementary school teachers
  • lower–order question
  • higher–order question
  • oral question