سنجش فرسودگی شغلی در میان کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف آگاهی از وضعیت  فرسودگی شغلی در میان کتابداران انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 133 کتابدار کتابخانه های عمومی استان مازندران است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاچ و جکسون است که سه بُعد فرسودگی شغلی شامل خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد فردی را مورد سنجش قرار می دهد. بالا بودن میزان فرسودگی شغلی در بالا بودن مقیاس خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و پائین بودن مقیاس عملکرد فردی منعکس می گردد. براساس یافته ها، گروه مورد مطالعه دارای خستگی عاطفی پایین (میانگین 82/6) و مسخ شخصیت پایین (میانگین 5/1) و عملکرد فردی در حد متوسط و نزدیک به حد بالا (میانگین87/39 ) می باشد. با توجه به عملکرد فردی متوسط و بالا در جامعه پژوهش، فرسودگی شغلی از این بعد نیز در حد پایین محسوب می شود. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین میانگین فرسودگی شغلی کتابداران مرد و زن (در بُعد خستگی عاطفی) تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین فرسودگی شغلی کتابداران بر حسب گروه های سنی، سطح تحصیلات، سابقه اشتغال به کار در کتابخانه و سابقه کار در محل کار فعلی نیز دارای تفاوت معنی داری است، اما فرسودگی شغلی کتابداران بر حسب وضعیت تأهل و درآمد، تفاوت معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Burnout among Librarians in Public Libraries of Mazandaran Province

چکیده [English]

The primary purpose of this study was to investigate job burnout among librarians employed in public libraries in Mazandaran province. The population of the study consisted of 133 librarians employed in Mazandaran’s public libraries. The research method was survey and the data were collected using Maslach & Jackson's Burnout Inventory (1981). The findings of the study indicated that the large number of the population have low emotional exhaustion with the mean of 6.82. The same status was also present regarding depersonalization index with the mean of 1.5. The research results also showed that two third of the population have rather high personal accomplishment with the mean index of 39.87. In testing the research hypotheses, attempts were exercised to consider both job burnout and its aspects in relation with any one of the dependent variables. The results also indicated that there was a statistically significant difference between male and female librarians regarding their job burnout. This was just significant at 0.05 in emotional exhaustion. In other words, male librarians were suffering from emotional exhaustion more than the female counterparts. Moreover, there was a statistically significant difference between married and single librarians regarding their job burnout. No meaningful difference was observed in job burnout indices of the librarians with different income level. Also, significant differences were found between the amounts of job burnout and their age level, education level, and employment length in libraries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • job burnout
  • emotional exhaustion
  • depersonalization
  • personal accomplishment
  • librarians
  • Mazandaran province
  • public libraries