بررسی نیازهای مشاوره ای و روان شناختی مراکز صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نیازهای مشاوره ای و روان شناختی مراکز صنعتی اجرا گردید. جامعه پژوهش شامل تمامی مراکز فعال صنعتی استان سمنان به تعداد 85 مرکز بود که کل جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شده و برای تمامی جامعه پژوهش پرسشنامه ارسال گردید. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه 31 سئوالی محقق ساخته بود که ضریب پایایی 90/0 برای آن برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی ، میانگین، آزمون بی پارامتری فریدمن و آزمون گرایش ال پیچ استفاده شد. نتایج روش گرایش ال پیچ نشان داد که مراکز صنعتی استان سمنان به خدمات مشاوره ای و روان شناختی هر دو حیطه صنعتی و سازمانی نیاز دارند. نتایج روش فریدمن نیز نشان داد که از بین حیطه های 6 گانه روانشناسی صنعتی سازمانی حیطه انگیزش و رفتار شغلی در رتبه اول، انتخاب و گزینش در رتبه دوم، بهداشت محیط و ایمنی کار در رتبه سوم، تجزیه و تحلیل شغلی در رتبه چهارم، عملکردسنجی در رتبه پنجم و حیطه آموزش و توسعه در رتبه ششم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Psychological and Counseling Needs of Industrial Centers

چکیده [English]

This study aimed at assessing the psychological and counseling needs of the industrial centers. The population included all active industrial centers of Semnan province totally 85 to all of which the questionnaire was administered. The research instrument included a researcher-made questionnaire with 31 items with a reliability coefficient of .90. Statistical methods used were descriptive statistics (including frequency, percentage, and mean), Friedman nonparametric test, and Page’s trend test (L test). The results of Page’s trend test showed that the industrial centers of Semnan Province require psychological and counseling services in both industrial and organizational areas. The results of Friedman test showed that, out of six domains of industrial/ organizational psychology, job motivation and behavior came first, Personnel selection second, environmental health and work safety third, job analysis fourth, performance appraisal fifth, and training and development came sixth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological and counseling needs
  • industrial/organizational psychology
  • industrial centers