رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی دبیران، پرستاران و کارکنان اداره آب و برق شهرستان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی در بین دبیران، پرستاران و کارمندان آب و برق و همچنین بررسی سازه مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ  اجراء شده است. 400 نفر از شاغلین این سه شغل به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ایی انتخاب شدند. پرسشنامه های هوش هیجانی بار- اُن (1980)،  سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ.28) و فرسودگی شغلی ماسلاچ- جکسون (1981) اجراء گردید.  در این پژوهش نتایج حاصل از هنجاریابی آزمون های فوق  نشان دادند که این آزمون ها از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار هستند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بیانگر رابطه منفی و معنی دار بین هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی و سلامت روان به گونه ای منفی و معنی دار می توانند فرسودگی شغلی را برای شاغلین هر سه شغل پیش بینی کنند. یافته های تحلیل واریانس دو راهه  نشان دادند که تأثیر نوع شغل بر فرسودگی شغلی معنی دار می باشد، اما تأثیر جنسیت و همچنین تعامل آن با نوع شغل بر فرسودگی شغلی معنی دار نیست. یافته های آزمون های تعقیبی توکی و شفه نشان داد که بین فرسودگی شغلی پرستاران و کارکنان آب و برق تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی نشان داد که مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ-جکسون (1981) از پنج عامل خستگی هیجانی، تعارض شغلی، خشنودی عاطفی،  مسخ شخصیت، احساس کفایت شخصی تشکیل شده است .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence, Mental Health, and the Job Burnout among High School Teachers, Hospital Nurses, and the Water and Power Company Personnel in Behbahan

چکیده [English]

The present research has been conducted to study the relationship between emotional intelligence, mental health and job burnout among high school teachers, hospital nurses and the water and power personnel and also to investigate the underlying constructs of the Maslach Burnout Inventory. 400 employees of the above-mentioned positions were randomly selected. The Bar-On Emotional Quotient Inventory (1980), Goldberg’s General Health Questionnaire (GHQ-28) and Maslach-Jackson (1981) Burnout Inventory were administered. The findings of the Tukey and Scheffe tests showed that there are meaningful difference between the hospital nurses and the water and power personnel’s job burnout. The results of the factor analysis related to the principal variable showed that the Maslach-Jackson (1981) Burnout Inventory consists of five constructs including, emotional exhaustion, job conflict, emotional satisfaction, depersonalization, and loss of personal accomplishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job burnout
  • emotional intelligence
  • Mental Health
  • analysis of variance (ANOVA)
  • Factor analysis