ارزیابی برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان آهسته گام ‌آموزش‌پذیر از حیث توجه به جایگاه مهارت‌توانمند سازی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش، «ارزیابی برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان آهسته گام  ‌آموزش پذیر از حیث توجه به جایگاه مهارت‌توانمند سازی شغلی» می باشد. جهت دستیابی به این هدف، به بررسی میزان تأثیر عناصر برنامه درسی (هدف، محتوا، زمان و ارزشیابی) بر هر یک از مؤلفه های توانمندسازی شغلی (مهارت های عمومی و اجتماعی، خودمدیریتی، خودکفایی فردی، خودکفایی اقتصادی و توانبخشی حرفه ای) پرداخته می شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، زمینه ای است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارشناسان ستادی (45 نفر)، کلیه متخصصان برنامه ریزی درسی (100 نفر)، کلیه دبیران مقطع متوسطه حرفه ای استان قزوین (120 نفر) و کلیه کارفرمایان (15 نفر) است. نمونه این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد که تعداد 223 نفر در این پژوهش شرکت نمودند. اطلاعات این تحقیق از طریق دو پرسشنامه، 44 سؤالی محقق ساخته با معیار نمره گذاری 10-1 جمع آوری شد و با استفاده از روش های آمار توصیفی (جداول، نمودارها، محاسبه فراوانی، درصد، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و استنباطی (t تک نمونه ای، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD) مورد تحلیل قرار گرفت؛ ضریب روایی پرسشنامه با استفاده از روش امید ریاضی (سیگمای شمارشی) 91/0 به دست آمد. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، به میزان (95/0) تعیین گردید. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق، دو گروه متخصصان و کارشناسان ، برنامه درسی را دارای قابلیت بالایی برای افزایش مهارت های پنجگانه (عمومی و اجتماعی، خودمدیریتی، خودکفایی فردی، خودکفایی اقتصادی و توانبخشی حرفه ای) دانش آموزان آهسته گام در راستای رسیدن به توانمندسازی شغلی قلمداد کرده اند. ولی دو گروه دبیران و کارفرمایان این برنامه ها را دارای قابلیت اندکی برای توسعه مهارت های ذکر شده در بین دانش آموزان آهسته گام دانسته اند. بدین ترتیب با توجه به تفاوت نظر دو گروه متخصصان برنامه ریزی درسی و کارشناسان ستادی با دبیران و کارفرمایان، باید اذعان داشت با نظر به اینکه دبیران و کارفرمایان به عنوان مجریان برنامه درسی مقطع متوسطه حرفه ای هستند؛ لازم است کارشناسان ستادی و متخصصان برنامه ریزی درسی در تدوین برنامه درسی در راستای توانمندسازی شغلی دانش آموزان آهسته گام، تجدید نظر اساسی به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum Evaluation of Educable Mentally Retarded High School Students from its Job Empowerment Perspective

چکیده [English]

The aim of the study was to evaluate the curriculum of the educable mentally retarded high school students from its job empowerment perspective. To this end, the population of the study included all administrative experts in exceptional education department, the professional curriculum developers, and mentally retarded high school teachers and employers in the Qazvin province. Those who actually took part in the study were totally 223 using Cochran formula. The study tool was a researcher-made questionnaire whose reliability index was calculated to be 0.95 using Cronbach Alpha and whose validity was confirmed by experience teachers.  The findings showed that, contrary to administrative experts and curriculum expertise, teachers and employers maintain that vocational curriculum of high schools has contributed less than expected to general experiences and skills, and proves inappropriateness for high school students’ career interests and preferences and cannot lead to graduates’ self-sufficiency which may be the result of poor efficiency of the methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educable mentally retarded students
  • high school level
  • general skills
  • self-sufficiency
  • vocational empowerments
  • career