ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران،

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی عوامل موثر بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق، توصیفی- کمی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی‌‌کارکنان و مدیران واحد منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی‌شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعداد 280 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش منابع کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای اعتبار ابزار از نظر روایی صوری و برای پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ مقدار 91 درصد حاصل شد. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کفایت میر اولکین و بارتلت و معادلات ساختاری استفاده شد و در کلیه تجزیه‌ و تحلیل‌های آماری این پژوهش از نرم افزار SPSS و Amos استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فناورانه، سازمانی، رفتاری و محیطی بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM) در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مشهد اثرگذار هستند. همچنین، در بین عوامل رفتاری بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه‌های "حمایت مدیریت عالی" و "ایجاد کردن دیدگاه مشترک بین مدیران منابع انسانی(HR) و سیتم‌های اطلاعاتی (IS)" و در بین عوامل سازمانی بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه‌های "وضوح برنامه‌ریزی و اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک" و "منابع مالی" و در بین عوامل فناورانه بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه‌های "استانداردسازی زبان" و "زیرساخت‌های IT" و در بین عوامل محیطی بالاترین اهمیت مربوط به "توسعه اقتصادی کشور" می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of factors affecting the acceptance and effectiveness of the electronic human resources management system in the Islamic Azad University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Rasool Islami Nejad 1
  • Muslim Charabin 2
  • Mohammad Karimi 2
  • Alireza Davoodi 2
1 PHD student of Educational Management Department, Neyshabur branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabor, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was to provide a model of factors influencing the acceptance and effectiveness of the Electronic Human Resource Management (E-HRM) system in the Islamic Azad University of Mashhad. The current research was applied in terms of purpose and descriptive-quantitative in terms of research type. The statistical population of this research included all the employees and managers of the Human Resources Unit of the Islamic Azad University of Mashhad in the academic year of 2019-2020, and 280 people were selected as the research sample by random sampling method. The method of collecting information in this research was library sources and a researcher-made questionnaire. For the validity of the instrument in terms of face validity and for reliability with Cronbach's alpha test, a value of 91% was obtained. In this research, Mir-Olkin and Bartlett adequacy test and structural equations were used for data analysis, and SPSS and Amos software were used in all statistical analyzes of this research. The results of the research showed that technological, organizational, behavioral and environmental factors have an effect on the acceptance and effectiveness of the Electronic Human Resource Management (E-HRM) system in Islamic Azad University, Mashhad Branch. Also, among the behavioral factors, the highest importance is related to the indicators of "top management support" and "creating a common vision between human resources (HR) and information systems (IS) managers" and among the organizational factors, the highest importance is related to the indicators to the indicators of "clarity of planning and goals of electronic human resources management" and "financial resources" and among the technological factors the highest importance is respectively related to the indicators of "language standardization" and "IT infrastructure" and among the factors The environment is of the highest importance related to the "economic development of the country".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and effectiveness of electronic human resource management system
  • factors and influencing indicators
  • Islamic Azad University of Mashhad

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 20 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 اسفند 1401