طراحی الگوی اثربخش پیشبرد درآموزش عالی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاداسلامی، رفسنجان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحدرفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

3 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان، ایران

چکیده

نظام آموزش عالی به عنوان منشا تغییرات و هدایت آنها در جهت تعالی جامعه در راستای تحقق اهداف باید از کارایی و اثر بخشی برخوردار باشد بنابراین حفظ و بهبود و ارتقا کیفیت آن نظام از جمله عواملی است که باید در الویت و برنامه‌های آن قرار گیرد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی اثربخش پیشبرد نظام آموزش عالی کشور است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نظر هدف نیز کاربردی بود. جامع آماری پژوهش شامل مسئولین و مدیران و کارشناسان دانشگاهی با روش نمونه گیری هدفمند به تعداد ۱۵ نفر انتخاب و با آنان مصاحبه به عمل آمد. مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل و ابعاد و مولفه‌های الگوی اثربخش پیشبرد درآموزش عالی کشور آموزش عالی شناسایی شدند. سپس اهمیت و اولویت هر یک از ابعاد و مولفه های الگوی اثربخش پیشبرد در آموزش عالی با استفاده از نرم افزار تاپسیس تعیین شد. اعتبار یافته ها از طریق دیدگاه برخی خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین خود محقق فرایند مصاحبه ها را مجدد بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد الگوی اثربخش پیشبرد در آموزش عالی کشور دارای پنج بعد فرهنگی، ساختاری و بنیادی، کیفیت، مدیریتی و سازمانی و جهانی می باشد که از بین این عوامل عامل فرهنگی با اهمیت ترین است و سپس عوامل ابعاد جهانی، مدیریتی و سازمانی، کیفیتی و ساختاری- بنیادی در رده‌های بعدی قرار دارند. بر اساس نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که برنامه ریزان نظام آموزش عالی کشور باید در حل چالش‌های نظام آموزش عالی موضوعات فرهنگی را در درجه نخست اهمیت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an effective model of advancement in the country's higher education

نویسندگان [English]

  • Ahmad Habibi Babadi 1
  • Malikeh Beheshtifar 2
  • Hossein Kazemi 3
1 PHD student of Human Resource Management, Department of Management, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Vali Asr University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The higher education system, as the source of changes and their guidance for the advancement of the society in order to achieve the goals, should be efficient and effective, therefore maintaining, improving and improving the quality of that system is one of the factors that should be prioritized in its programs. Therefore, the main goal of the current research is to design an effective model for the advancement of the country's higher education system. The present research method was qualitative and practical in terms of its purpose. The statistical comprehensive of the research, including officials, managers and academic experts, was selected with the purposeful sampling method in the number of 15 people and they were interviewed. The interviews were identified with the method of thematic analysis, analysis and dimensions, and the components of the effective model of advancement in higher education in the country of higher education. Then, the importance and priority of each of the dimensions and components of the effective model of advancement in higher education was determined using TOPSIS software. The validity of the findings was examined through the opinion of some experts, and the researcher also re-examined the process of the interviews. The results of the research showed that the effective model of advancement in the country's higher education has five dimensions: cultural, structural and fundamental, quality, managerial and organizational, and global. Quality and structural-fundamental are in the next categories. Based on the results of the research, it can be concluded that the planners of the country's higher education system should prioritize cultural issues in solving the challenges of the higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • promotion model
  • effective
  • higher education
  • challenge oriented

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 اسفند 1401