طراحی الگوی توسعه حرفه‌‌ای مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر مبنای آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

امروزه یکی از رویکردهای توسعه و تعالی منابع انسانی توسعه حرفه ای است که می تواند موجب ارتقای منابع انسانی شود. مدرسالن دانشگاه نیز از عناصر اصلی آموزش هستند که توسعه حرفه ای آنان اجتناب ناپذیر است. بنایراین، هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه حرفه ای مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر مبنای آموزه های اسلامی بود. روش پژوهش حاضر تلفیقی(کیفی- کمی) و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری شامل شامل کلیه مدرسان و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه‌های فرهنگیان البرز بودند که تعداد 14 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نیز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 نفر انتخاب شدند. برای اعتبار یافته ها از روش روایی صوری و پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ 89 درصد حاصل شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و در بخش کمی با نرم افزار SPSS24 و اماره های توصیفی استفاده شد. بنا بر یافتههای پژوهش، 8 مضمون اصلی الگوی توسعه حرفه ای مدرسان دانشگاه فرهنگیان عبارتند از: تدریس در مورد تدریس، همسویی تدریس و یادگیری، یادگیری در مورد تدریس، هدایت فرایندهای آموزش و یادگیری، توسعه اساتید و مدرسان، هدایت نوآوری، بهبود و تغییر، هدایت دانشگاه فرهنگیان و درگیر کردن و کارکردن با جامعه. در این پژوهش مدل نهایی به دست آمده تاحدودی ترکیبی از مدل های کنراد و نیومن که در این مدل خلق یادگیری و بکار گیری توسعه حرفهای در چارچوب توسعه محور طرح مدل بوده است. در الگو و مدل ما تدریس در مورد تدریس، هدایت فرایندهای آموزش و یادگیری، هدایت نوآوری، بهبود و تغییر یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a professional development model for teachers of Farhangian University based on Islamic teachings

نویسندگان [English]

 • Simin Amini Zare 1
 • Ramezan Jahanian 2
 • Parisa Irannezhad 3
1 PhD student, Educational Sciences Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Today, one of the approaches to the development and improvement of human resources is professional development, which can improve human resources. University teachers are also one of the main elements of education, whose professional development is inevitable. Therefor , The purpose of the present research is to present and design a professional development model for Farhangian University lecturers based on Islamic teachings. The present research method was combined (qualitative-quantitative) and practical in terms of its purpose. The statistical population included all the lecturers and specialists in the field of education in Alborz Farhangian universities, 14 of whom were selected as a sample using the purposeful sampling method. In the quantitative part of the research, 80 people were selected based on random sampling. For the validity of the findings, 89% was obtained from the formal validity and reliability method with Cronbach's alpha test. According to the findings of the research, the 8 main themes of the professional development model of Farhangian University teachers are: teaching about teaching, alignment of teaching and learning, learning about teaching, guiding teaching and learning processes, developing teachers and lecturers, guiding innovation, improvement and change. directing Farhangian University and engaging and working with the community. In this research, the final model obtained is somewhat a combination of Konrad and Newman models, in which the creation of learning and the use of professional development in the framework of the development of the model is the focus of the model. In our model, teaching is about teaching, guiding teaching and learning processes, guiding innovation, improving and changing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • professional development
 • lecturers
 • Farhangian University
 • Islamic teachings

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 20 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 اسفند 1401