بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزاء) بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزش مریل بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان محلات بودند. به منظور انتخاب نمونه از روش خوشه ای چندمرحله ای، با در نظر گرفتن کلاس به عنوان واحد نمونه گیری استفاده شد. تعداد حجم نمونه 57 نفر بود که دردو کلاس 29 و 28 نفره حضور داشتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون های یادگیری پژوهشگر ساخته و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس بود که از روش پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.یافته های این پژوهش نشان داد که 1- میزان یادگیری دانش آموزانی که از طریق الگوی طراحی آموزشی مریل آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند بییشتر است. 2- میزان انگیزه پیشرفت دانش آموزان در دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معناداری با هم ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Merrill’s Instructional Design Model (Component Display Theory) on the Rate of Learning and Achievement Motive in Biology Classes in High Schools

چکیده [English]

Instructional technology, with the theoretical bases of the psychology of learning and cultural psychology, uses the current methods in the field of instruction design, so instructional designers’ jobs has changed comparing it to the past. The purpose of this study was evaluating the impact of applying Merrill instructional design model on learning rate and achievement motives in high school’s first- grade biology lesson. The population was comprised of all of the male first-grade high school students in Mahallat Town. To choose the sample, the multi-stage cluster random sampling was used. The total number of students was 57 who were attending two classes, 28 and 29 students each. The instrument of the study included learning tests and Hermanz Achievement Motivation questionnaire. For the control group pre-test, post-test was used. The findings of this study showed that: 1) the learning rate of the students taught by means of Merrill instructional design paradigm is higher when compared with the students who were taught traditionally, 2) the students’ achievement motives rate in both groups showed no statistically significant difference. In general, the use of Merrill instructional design model caused an increase in learning rate, retention, and achievement motives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional design
  • Merrill Instructional design model
  • learning
  • achievement motives