بررسی تأثیر طراحی و اعتبارسنجی برنامۀ درسی در مدیریت دورۀ ابتدایی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای،گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طراحی و اعتبارسنجی برنامۀ درسی در مدیریت دورۀ ابتدایی کشور ایران صورت گرفت. از نظر هدف به‌صورت کاربردی با رویکرد ترکیبی و از لحاظ ماهیت به‌صورت توصیفی-اکتشافی است. در پژوهش حاضر به‌منظور طراحی الگوی برنامۀ درسی از تکنیک کیفی تحلیل محتوا استفاده گردید. جامعۀ آماری در بخش کیفی متشکل از خبرگان صاحب‌نظر در حوزۀ برنامۀ درسی صاحب‌نظر با نمونۀ آماری نیز متشکل از 12 نفر می‌باشد. جامعۀ آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان آموزش ابتدایی با تعداد نمونۀ 20 نفر و کلیۀ معلمان مقطع ابتدای شهر زاهدان با تعداد 1843 و تعداد نمونۀ 318 نفر بود. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند براساس تکنیک گلوله‌برفی انتخاب صورت گرفت که پژوهش تا مرحلۀ اشباع و تکرار داده‌ها ادامه یافت. همچنین با کمک جدول مورگان، تعیین حجم نمونۀ کمی صورت گرفت که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردید؛ بدین‌صورت سپس از خوشه‌بندی جامعۀ مورد مطالعه، تعداد 4 مدرسه در مقطع ابتدایی (2 مدرسه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه) انتخاب شدند. در مرحلۀ کمی با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته برای 2 گروه، اطلاعات جمع‌آوری شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها در بخش کمی از پرسشنامه‌ای با 49 سؤال و در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد. درنهایت تعداد 13 مؤلفه به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی ارزشیابی برنامۀ درسی شناسایی شدند: مؤلفه اول شامل مراحل برنامۀ درسی بود. 3 مولفۀ دیگر ابعاد ارزشیابی برنامۀ درسی شامل 3 سطح برنامه قصدشده، اندازه‌گیری و کسب‌شده مطرح شدند. سپس 3 مولفه شامل معیارهای ارزشیابی برنامۀ درسی در هریک از سطوح 3‌گانه و 3 مولفه شامل منابع اطلاعاتی لازم جهت ارزشیابی برنامۀ درسی در هریک از سطوح 3‌گانه مطرح شدند. مولفۀ نهایی نیز شامل ابزارهای لازم جهت ارزشیابی برنامۀ درسی در هر یک از سطوح 3‌گانه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of curriculum design and validation in elementary school management in Iran

نویسنده [English]

  • KHIRALLH bameri
PhD student, Educational Sciences Department, Torbat Heydarieh branch, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of curriculum design and validation on elementary school management in Iran. In terms purpose, it is applied with a combined approach and in terms of nature, it is descriptive-exploratory. In the present study, a qualitative content analysis technique was used to design the curriculum model. The statistical population in the qualitative section consists of expert experts in the field of expert curriculum with a statistical sample also consists of 12 people. The statistical population in the quantitative section also included primary education experts with a sample number of 20 people and all primary school teachers in Zahedan with a number of 1843 and a sample number of 318 people. In the qualitative part, using purposive sampling method based on snowball technique, the selection was done and the research continued until the stage of data saturation and repetition. Also, with the help of Morgan table, quantitative sample size was determined, which was selected using multi-stage cluster sampling; Thus, from the clustering of the study population, 4 primary schools (2 girls 'schools and 2 boys' schools) were selected. In a quantitative step, data were collected using a researcher-made questionnaire for two groups. A questionnaire with 49 questions was used to collect data in the quantitative part and interviews were used in the qualitative part. Finally, 13 components were identified as the main components of curriculum evaluation: The first component included the steps of the curriculum. The other three components curriculum evaluation, including the three levels of intended, measured, and acquired curriculum, were discussed. Then, 3 components including curriculum evaluation criteria in each of the 3 levels and 3 components including the necessary information resources for curriculum evaluation in each of the 3 levels were introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Curriculum
  • Elementary Period