ارائه مدلی برای ارتقاء سطح درگیری شغلی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس سبک های شناختی، منبع کنترل و الگوهای رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی این مطالعه، ارائه مدلی برای ارتقاء سطح درگیری شغلی رؤسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش بر پایه مفروضات همبستگی و مقطعی (غیر طولی) است. این مطالعه از نوع میدانی (اجرای پرسشنامه) است. چون این پژوهش در محیط طبیعی دانشگاه صورت می گیرد، میزان مداخله پژوهشگر در حداقل ممکن می باشد و متغیری هم دستکاری نمی شود. تعداد 198 نفر از رؤسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های سبک شناختی (CSI)، منبع کنترل (راتر، 1978)، تعهد سازمانی (ماودی و همکاران، 1979)، و پرسشنامه محقق ساخته الگوهای رهبری است.  به طور کلی، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که براساس الگوهای رهبری، سبک های شناختی و منابع کنترل می توان مدلی را برای پیش بینی و ارتقای سطح درگیری شغلی ارائه کرد. نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای یاد شده با درگیری شغلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model to Promote Managers' Job Involvement in Islamic Azad Universities Based on Cognitive Styles, Locus of Control, and Leadership Styles

چکیده [English]

The main purpose of this study is to provide a model for upgrading the level of job involvement among managers in Islamic Azad University. The research methods used in this study were cross-sectional and correlational. Since this research was done in universities in the natural environment, the variables were not manipulated and the researcher's intervention was at the minimum. Totally, 198 managers and chancellors of Islamic Azad University branches were randomly selected. The tools used were Cognitive Style Inventory (CSI), and Rotter's (1978) Locus of Control Scale, Mowday et al. (1979) Organizational Commitment Questionnaire, and the researcher-made Leadership Pattern questionnaire. The results of multiple regression showed that a model can be presented to predict and upgrade job involvement based on the leadership patterns, cognitive styles, and locus of control.  Path analysis also indicated that there are positive and negative relationship between job involvement and the above variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership styles
  • cognitive styles. Locus of control
  • job involvement
  • university managers