سنتز پژوهی ابعاد شایستگی مدیران با تأکید بر مدیریت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، سنتز پژوهی ابعاد شایستگی مدیران با تأکید بر مدیریت اسلامی بود. رویکرد پژوهش،کیفی و از نوع سنتزپژوهی است. جامعه آماری شامل کلیه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شایستگی مدیران برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی در بازده زمانی(2022-2010) به تعداد 140 مقاله بود که کل مقالات دریافت شده طی واکاوی محتوایی دسته بندی و غربالگری شده اند و تعداد 47 مقاله (8 منبع خارجی و 39 منبع داخلی) که واجد شرایط و معیارهای مدنظر پژوهش بودند به صورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از چک لیست محقق ساخته، جهت گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش های اولیه که از طریق جستجو با کلید واژه های مختلف و مرتبط با هدف پژوهش گردآوری شده بود، استفاده گردید. جهت تحلیل یافته ها، از الگوی شش مرحله ای سنتز پژوهی روبرتس استفاده شد. در بررسی اعتماد داده چارچوب ارائه شده، از 4 معیار ؛ باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تایید پذیری استفاده گردید. حاصل تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات، استخراج یک چارچوب مفهومی در حوزه ابعاد شایستگی مدیران حول 4 محور ؛ اعتقادی - ارزشی ، فردی ، مدیریتی و حرفه ای(شغلی) است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis research of manager's competency dimensions with emphasis on Islamic management.

نویسندگان [English]

 • Lida SHeshpari 1
 • Hossein Momenimahmouei 2
1 Ph.D Student, Department of Educational Science, Torbat Heidarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heidarieh, Iran.
2 Associate professor, Department of Educational Science, Torbat Heidarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heidarieh, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investiate the dimensions of competency of managers through research synthesis with emphasis on Islamic management. The study is qualitative and of synthesis research type. Population were comprised of all studies carried out on managers competency dimensions from databases between 2010 and 2022, totaling 140 articles, that were classified and screened through content analysis, of which 47 articles (8 external sources and 39 internal sources) that met the criteria of the research were selected by purposive sampling as a statistical sample and examined. In order to collect the required information, a checklist made by the researcher was used to report and record the information of the initial researches, which was collected by searching with different keywords related to the purpose of the research. Robert’s six-stage model of synthesis research was used to analyze the findings. The validity of the proposed framework was evaluated on the basis of four criteria: credibility, transferability, trustworthiness, and confirmability. The result of the inductive and compositional content analysis of the categories is the extraction of the conceptual framework of the manager's competency dimensions factors around 4 levels: Belief-value, individual, professional (vocational) and managerial.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Belief-value Competence
 • Individual Competencies
 • Managerial Competencies Professional Competencies (vocational (
 • Islamic Management
 • Synthesis Research

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 23 آبان 1401