طراحی و تبیین الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران آموزشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

اهمیت ­دادن مدیران به مسئولیت اجتماعی در آموزشگاه‌ها به‌عنوان سازمان‌های اجتماعی مردم‌محور، موجب افزایش اعتماد، تعهد و سلامت اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران آموزشگاه‌ها صورت گرفت. روش پژوهش به ­صورت آمیخته اکتشافی(کیفی_کمی) و هدف آن از نوع توسعه‌ای_کاربردی است. حجم نمونه در مرحلۀ اول بخش کیفی شامل سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، آیین‌نامۀ اجرایی مدارس 1400 و مقالات مرتبط بود. حجم نمونه در مرحلۀ دوم بخش کیفی شامل مدیران و معاونان آموزشگاه‌ها براساس دستیابی به اشباع نظری بود. ابزار پژوهش مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند بود. جامعۀ آماری در بخش کمی شامل مدیران مدارس متوسطه استان لرستان در سال تحصیلی 1400_ 1399 بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 238 نفر محاسبه شد. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامۀ مبتنی بر یافته‌های بخش کیفی بود. برای اطمینان از روایی و پایایی روش مثلث‌سازی و همسوسازی داده‌ها انجام شد.  CVRو CVI پرسشنامه نیز به‌ترتیب 92/0 و 79/0 و مناسب ارزیابی شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران آموزشگاه‌ها با 6 مضمون فراگیر شامل مسئولیت فرهیخته‌پروری، مسئولیت بالندگی معنوی، مسئولیت محیطی پایدار، مسئولیت اقتصادی پایدار، مسئولیت حامی‌گری پایدار، مسئولیت اعتلای اجتماعی حاصل شد؛ به عبارتی این مضامین، ابعاد الگو را تشکیل دادند. پیاده‌سازی الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران در آموزشگاه‌ها ضمن کمک به عملی­ شدن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به ترویج روحیۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی عمومی، نظارت اجتماعی و اعتلای اجتماعی منتهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the model of social responsibility of school principals

نویسندگان [English]

  • ameneh sepahvand 1
  • faranak mosavi 2
  • MohammadJavad karamafrooz 3
  • Susan Laay 3
1 PhD student, Educational Management Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Educational Management Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Educational Management Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The importance of principals to social responsibility in schools as people-centered social organizations increases trust, commitment and social health The aim of this study was to design and explain the pattern of social responsibility of school principals. Exploratory mixed research method (qualitative-quantitative), the purpose of the research is development-applied. The sample size in the first stage of the qualitative part included the field of education and social and political education, the document of fundamental change in education, the executive regulations of schools, 1400, and 31 domestic and foreign articles. The sample size in the second phase of the qualitative section included the principals and deputies of the schools based on achieving theoretical saturation. The research tool was a semi-structured interview. The statistical population in a small part included the principals of schools in Lorestan province in the academic year 2020-2021. The sample size was calculated based on Cochran's formula, 238 people. The research tool in the quantitative part of the research was a questionnaire based on the findings of the qualitative part. To ensure the validity and reliability of the method, triangulation and data alignment were performed and the CVR and CVI of the questionnaire were evaluated as appropriate. Content analysis was used to analyze the data in the qualitative part and confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used in the quantitative part. The model of social responsibility of school principals with six comprehensive themes including; Cultivated responsibility, responsibility for spiritual maturity, sustainable environmental responsibility, sustainable economic responsibility, sustainable support responsibility, responsibility for social advancement was achieved In other words, these themes formed the dimensions of the pattern. Implementing the model of social responsibility of principals in schools, while helping to implement the socio-educational field of the document of fundamental change, can lead to social advancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility
  • model of social responsibility
  • schools
  • content analysis