تبیین و شناسائی ابعاد الگوی مدیریت استعداد در مدیران حوزه آموزش جهاد دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد کیش، جزیره کیش، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

معمولاً هر سازمانی سعی می‌کند افرادی با قابلیت ها و تعهدات لازم برای موفقیت سازمانی فعلی و آینده داشته باشد، بنابراین به دنبال مدیریت استعدادها هستند. مدیریت استعداد به معنای تلاش های سازمان برای جذب، توسعه و حفظ کارکنان ماهر و ارزشمند است. هدف پژوهش حاضر تبیین و شناسائی ابعاد الگوی مدیریت استعداد بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش کمی می‌باشد. جامعه بخش پژوهش کیفی برخی از متخصصان مرتبط موضوع مدیریت استعداد بودند که بر اساس قاعده اشباع نظری و به صورت هدفمند انتخاب شدند. همچنین جامعه‌ آماری بخش کمّی شامل مدیران حوزه آموزشی جهاد دانشگاهی کشور به تعداد 650 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 305 نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد استفاده گردید و سپس با استفاده از نرم‌افزار lisrel و آزمون‌های آماری معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد ابعاد و مقولات اصلی مدیریت استعاد مدیران شامل برنامه‌ریزی و سازماندهی، استعدادیابی، حرفه‌گرایی و توسعه‌محوری، عدالت‌محوری، تخصص‌گرائی و شایسته‌سالاری، معیشت، دانش‌سازی، ارائه بازخورد، فرهنگ سازی، کادرسازی و مدیریت منابع انسانی هستند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد تمام مؤلفه‌ها به خوبی متغیر مدیریت استعداد را پیش‌بینی می‌کنند(05/0>P). بر اساس نتایج می‌توان نتیجه گرفت، امروزه مدیریت استعداد رویکردی نو و قابل اعتماد برای موفقیت سازمان‌ها است و لذا برنامه‌ریزان سازمانی و آموزشی نظام آموزش عالی باید بر مقولات محوری که در مورد مدیریت استعداد در این پژوهش شناسایی شدند مورد توجه جدی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and identifying the dimensions of the talent management model in the administrators of the field of academic Jihad education

نویسندگان [English]

 • Mazaher Babaee 1
 • Seyedahmad Hashemi 2
 • Abbas Gholtash 3
1 PhD student, Department of Educational Management, Kish International Unit, Kish Azad University, Kish Island, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Marodasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Usually, every organization tries to have people with the necessary capabilities and commitments for current and future organizational success, so they look for talent management. Talent management refers to an organization's efforts to attract, develop and retain skilled and valuable employees. The purpose of the current research was to explain and identify the dimensions of the talent management model. This research is practical in terms of purpose and quantitative in terms of research method. The community of the qualitative research department were some experts related to the topic of talent management, who were selected based on the rule of theoretical saturation and purposefully.The statistical population of the quantitative part included 650 managers of the country's academic Jihad educational field, of which 305 people were randomly selected as the sample size based on Morgan's table. In this research, a researcher-made talent management questionnaire was used to collect data, and then they were analyzed using Lisrel software. The findings of the quantitative part have confirmed the fit, validity and reliability of the explanation and identification of the dimensions of the talent management model in academic jihad. Finally, according to the data obtained from the quantitative research, the dimensions of the talent management model for the talent management process of Jihad university employees have been explained and identified. The main dimensions and categories counted are: planning and organization, talent search, professionalism and development-oriented, justice-oriented, specialization and meritocracy, livelihood, knowledge creation, providing feedback, culture building, staffing and human resources management. Based on the results, it can be concluded that nowadays talent management is a new and reliable approach for the success of organizations, and therefore the organizational and educational planners of the higher education system should pay serious attention to the key categories that were identified about talent management in this thesis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent
 • university Jihad
 • talent management
 • human resources management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 25 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 آبان 1401