طراحی الگوی چابکی سازمانی مدیران آموزشی (مورد مطالعه مدیران ادارات آموزش و پرورش استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران،

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

امروزه شرایط حاکم بر سازمان و نهادهای آموزشی به گونه‌ای است که رقابت پذیری و پاسخگویی به تقاضاهای مشتریان و مراجعه کنندگان اجتناب ناپذیر است. در این راستا، سازمان آموزش و پرورش به عنوان سازمانی آموزشی با طیف وسیعی از منابع انسانی سر و کار دارد که برای مدیریت آنان، استراتژی چابکی سازمانی ضروری است. هدف این پژوهش، رائه الگوی چابکی سازمانی مدیران آموزشی (مورد مطالعه مدیران ادارات آموزش و پرورش استان لرستان) بود. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع تکنیک دلفی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بود. جامعه پژوهش شامل اساتید دانشگاهی رشته‌های مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی درسی استان لرستان در سال 400- 1399 بودند که تعداد 14 نفر از آنان به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش در ابتدا مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در ادامه با تدوین پرسشنامه دو مرحله تکنیک پانل اجرا شد. بعد از انجام مصاحبهها و شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های چابکی سازمانی، دو مرحله پانل دلفی انجام شد تا در نهایت ضریب توافق بین خبرگان 76/0 حاصل شد. یافته‌ها نشان داد 56 شاخص و 6 مولفه اصلی (عامل فرهنگی، عامل خدمتی، عامل فرآیندی (سازمانی)، عامل دانشی (تکنولوژی)، عامل مدیریتی و عامل انسانی) برای چابکی سازمانی وجود دارد. بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت چابکی سازمانی برای آموزش و پرورش با توجه به جمعیت زیاد این سازمان جهت پاسخگویی به نیازهای معلمان، دانش‌آموزان و اولیا امری ضروری است که توجه به مولفه هایی مانند عوامل فرهنگی، خدمتی، عامل فرآیندی (سازمانی)، دانشی (تکنولوژی)، مدیریتی و انسانی می تواند تا حد زیادی به چابکی سازمانی منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the organizational agility model of educational managers (case study of managers of education departments in Lorestan province)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Zaroni 1
 • Ebrahem Pourhosseini 2
 • Hossein Mehrdad 2
1 PhD Student in Educational Management, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Today, the conditions governing the organizations and educational institutions have made competitiveness and responding to the demands of customers and clients inevitable. Since the education organization deals with a wide range of human resources for their management, an organizational agility strategy is necessary. The purpose of this research was to develop a model of organizational agility for education managers (in Lorestan province ). The method of the current research was a qualitative Delphi technique, and it was an applied research in terms of purpose. The research population included the university professors in the fields of education management and curriculum planning in Lorestan province in 2019-2019, 14 of whom were selected through purposive sampling method. The research tool was primarily semi-structured interviews and in the next stage it was conducted by developing a two-step panel technique questionnaire. After conducting the interviews and identifying the indicators and components of organizational agility, two stages of the Delphi panel were conducted; the agreement coefficient between the experts was estimated 0.76. The findings showed that there are 56 indicators and 6 main components (cultural factor, service factor, process factor (organization), knowledge factor (technology), management factor, and human factor) for organizational agility. Based on the findings, it can be concluded that organizational agility for education, considering its large population, is necessary to respond to the needs of teachers, students, and parents. Paying attention to these components (cultural, service, process (organizational) factors, knowledge (technology), managerial and human factors) can lead to organizational agility to a great extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizations
 • education
 • organizational agility
 • cultural factor
 • human factor

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 26 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 آبان 1401