بررسی عوامل مؤثر برآسیب شناسی سازمانی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسیعوامل موثر برآسیب شناسی سازمانی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش پژوهش حاضر کمّی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف نوعی پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه استادان تمام وقت دانشگاه‌های آزاد اسلامی مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب، و مرکزی شامل دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحدهای ساری، اصفهان، کرمان، خرم آباد، و شیراز بودند که تعداد کل آنان 1389 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 305 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن با دیدگاه اساتید و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه و 89/0 شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از تحلل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با نرم افزار Pls Smart3 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای استراتژی، ساختار و فرآیند به صورت مستقیم و متغیر استراتژی غیر مستقیم از طریق متغیرهای ساختار و فرایند 8/96 درصد از آسیب شناسی تولید دانش را تبیین میکنند. همچنین ساختار 6/49 درصد و متغیر فرایند 4/58 درصد آسیب شناسی تولید دانش را تبیین می کنند. 7/38 درصد از تغییرات تولید دانش مربوط به اثر مستقیم استراتژی، 39 درصد از تغییرات تولید دانش مربوط به اثر ساختار، 32 درصد از تغییرات تولید دانش مربوط به اثر مستقیم فرایند، 5/70درصد از تغییرات مربوط به ساختار مربوط به اثر مستقیم استراتژی، 5/36 درصد از تغییرات مربوط به فرایند مربوط به اثر مستقیم استراتژی، 3/46 درصد از تغییرات متغیر فرایند مربوط به اثر مستقیم ساختار می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده می توان اذعان داشت که مدل آسیب شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند به عنوان یک مدل مؤثر در آسیب شناسی تولید دانش به کار گرفته شود و موجب ارتقای سطح علمی تولید کنندگان دانش گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on the Organizational Pathology of Knowledge Production in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

 • Keyvan Kaveh 1
 • Taghi AghaHosseini 2
 • Mahboubeh Sadat Fadavi 3
1 PhD Student in Educational Management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Higher Education Management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the factors affecting the organizational pathology of knowledge production in Islamic Azad University. The method of the present research was a quantitative survey type, and applied in terms of the goal. The statistical population of the present study included all full-time professors of the Islamic Azad Universities in the North, South, East, West, and Central regions, including the Islamic Azad Universities of Sari, Isfahan, Kerman, Khorramabad, and Shiraz, with a total number of 1389. 305 people were selected as the sample size by random sampling method based on Cochran's formula. The research tool was a researcher-made questionnaire, the validity of which was based on the professors' point of view, and its reliability was calculated (0.89) based on Cronbach's alpha. For data analysis, confirmatory factor analysis and structural equations were used with Pls Smart3 software. The findings showed that strategy, structure, and process variables directly and strategy variable indirectly explain 96.8% of knowledge production pathology through structure and process variables. Also, the structure and the process variables explain respectively 49.6 and 58.4 percent of the pathology of knowledge production. 38.7% of the changes in knowledge production is related to the direct effect of the strategy, 39% of the changes in knowledge production is related to the effect of structure, 32% of the changes in knowledge production is related to the direct effect of the process, 70.5% of the changes is related to the structure of the direct effect of strategy, 36.5% of the changes is related to the process of the direct effect of strategy, and 46.3% of the changes of the process variable is related to the direct effect of the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pathology of knowledge production
 • strategic issues
 • structural issues
 • process issues
 • Islamic Azad University

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 18 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 آبان 1401