ارزیابی عناصر موثر بر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش با استفاده از مدل استراتژیکی Swot

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولت‌ها و سازمان‌ها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان با برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور فراهم آورده اند . اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی باعث بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد و در نهایت دسترسی آسان به اهداف سازمان را فراهم می آورد. موسسات و دستگاه های اجرایی نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی وعدم آگاهی از روند بودجه ریزی عملیاتی ویا تکیه براجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان آورد . نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولتها در سطوح ملی ومحلی بوده است . این تحقیق با هدف بهبود و ارتقاء سطح مدیریت و برنامه ریزی مالی در شهرداری ها در جامعه آماری کارشناسان مالی شهرداری به تعداد نمونه 200 با ابزار پرسشنامه ای که با استفاده از مدل الماس طراحی گردیده و پایایی آن برابر 78/0 می باشد توزیع گردید که پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار SPSSWin22نتایج بدست آمده نشان می دهد که؛ رابطه مثبت و معناداری بین عناصر(برنامه‌ریزی، تحلیل هزینه‌ها، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر، نظام پاداش و پاسخگویی، نظام آمار و اطلاعات) با استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها وجود داشت. این معناداری در سطح 99 درصد معنادار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effective elements on the establishment of operational budgeting system in the education organization using the strategic Swot model

نویسندگان [English]

  • Maryam Talebi 1
  • Mahmoud Lari 2
  • Habiballah Nakhaei 2
1 Ph.D. Student in Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand,Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
چکیده [English]

The budgeting system as one of the management and economic subsystems has always been considered by governments and organizations. Today, governments, for many reasons, need comprehensiveness and systemic thinking, and as a result, the integration of management and economic systems and the transformation of the public sector, and budget systems to increase productivity and link strategic and macro goals with operational plans. They have provided themselves in a process of improvement or change to a performance-oriented system. Implementation of operational budgeting in the executive apparatus improves the performance and increases the effectiveness and efficiency of the organization and ultimately provides easy access to the goals of the organization. Institutions and agencies need structural reforms in terms of operational budgeting. Poor information of managers, experts and accountants of the executive apparatus and lack of knowledge about the process of operational budgeting or relying on traditional methods can cause problems for the organization. Operational budgeting system as a management system to improve the efficiency and effectiveness of organizational resources has been seriously considered by governments at the national and local levels. This study was distributed with the aim of improving the level of management and financial planning in municipalities in the statistical community of municipal financial experts with a sample of 200 with a questionnaire designed using a diamond model and its reliability is equal to 0.78. After collecting the questionnaire information and analyzing it using SPSSWin22 software, the results show that; There was a positive and significant relationship between the elements (planning, cost analysis, performance management, change management, reward and accountability system, statistics and information system) with the establishment of operational budgeting in municipalities. This significance has become significant at the 99% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Budgeting
  • Swot Strategic Model
  • Education Organization