ساخت و هنجاریابی پرسشنامه راهبردهای کنار آمدن دانشجویان با استرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش راهبردهای کنار آمدن دانشجویان با استرس بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 88ـ1387تشکیل می داد. از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 635 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش (پرسشنامه راهبردهای کنارآمدن با سه مولفه مساله مدار،هیجان مدار واجتناب مدار) با 49 پرسش با طیف لیکرتی چهاردرجه ای بر مبنای نظریه‌های فروید1، لازاروس و فولکمن2، بلاکر3 و سایرین تدوین شد. ضریب اعتبار این ابزار با استفاده ازروش آلفای کرانباخ80/به دست آمد. روایی سازه پرسشنامه بااستفاده ازتحلیل عاملی با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه این تحلیل نشان دادکه هر یک از مولفه های پرسشنامه به ترتیب 47،51و52 درصد واریانس سازه مورد مطالعه را تبیین می کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: 1-پرسشنامه مذکور از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است. 2- برای سنجش راهبردهای کنار آمدن دانشجویان با استرس جدول نرم به صورت نمره Tو رتبه درصدی برای هریک از مؤإلفه هاوبرای زنان و مردان تنظیم شد. از این ابزار می‌توان در برنامه‌ریزی درمان برای مراجعان در مواجهه با محرک‌های استرس‌زا استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Standardization of Coping Strategies Questionnaire with Stress for College Students

چکیده [English]

The aim of this research was constructing and standardizing coping strategies questionnaire with stress for college students. The population of the study included all students in different branches of Islamic Azad University of Roudehen in academic year 1387-88. 635 students were drawn by stratified sampling. The instrument (coping strategies questionnaire including three components of problem-oriented, psychoemotional-oriented and avoidance-oriented) consist of 49 Likert-type items with four rating scale according to the theories of Freud, Lazarus & Folkman, Blaker and others. The reliability of test was estimated using Cranbach's Alpha (0.80).Construct validity of test was assessed through factor analysis (pc) with varimax rotation. This analysis showed that each of the components has explained 47.51 and 52 percentage of construct validity of this study. The findings of research showed that 1) this questionnaire has a proper reliability and construct validity.2) Separate tables of norms were computed for each of components and for males and females in t- score and percentile rank to assess coping strategies questionnaire with stress. This instrument could be used for clients confronting stress in planning for treatment
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping strategy
  • Reliability
  • Validity
  • norm
  • Standardization