مطالعة عوامل مؤثر در مدیریت منابع و فرایندهای آموزش الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی عوامل مؤثردر مدیریت منابع و فرایندهای آموزش الکترونیکی و با روش توصیفی ، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی در سال 1388 انجام شد. جامعه آماری متشکل از مدیران، استادان،کارشناسان  و متخصصان و دست اندرکاران آموزش های الکترونیکی شهر تهران بوده که از  این جامعه98 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها  از پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از تجارب جهانی استفاده شد. به منظور تعیین روایی از قضاوت اساتید این رشته استفاده گردید و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS  معادل80/0  حاصل گردید.  تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی دو) انجام گردید. نتایج حاصل  نشان دادکه  با توجه به فراوانی مشاهده شده و امتیازی که به هر یک از گویه های هر عامل داده شده به ترتیب عوامل راهبردی، عوامل حقوقی و اداری، عوامل فنی و تکنولوژیکی، عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی در توسعه ی آموزش الکترونیکی در حد زیاد و خیلی زیاد مؤثر است .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influencing Factors in Resource Management and E-Learning Processes

چکیده [English]

The present research, carried out in 2009, aimed at studying the effective factors in resource management and e-learning processes. In this descriptive, survey, and cross-sectional study, the population of the study consisted of managers, professors, experts, and other specialists involved in electronic learning in Tehran. 98 participants were selected randomly as sample group. Statistical data were collected through researcher-designed questionnaire using global experiments. Data validity was identified according to the experts of this field. The stability of the questionnaire was measured 0.80 through Crobnach's Alpha using SPSS software. Data analysis was performed through both descriptive and inferential statistics (chi-square test). The results showed that strategic factors, legal-administrative factors, technical-technological factors, educational factors, economic factors and social-cultural factors are very important in the development of e-learning, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • technical-technological factors
  • Economic Factors
  • social-cultural factors
  • legal-administrative factors
  • strategic factors
  • educational factors