ارائه مدلی جهت ارزیابی توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل برای ارزیابی توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی غیرپزشکی به منظور ارتقاءکیفی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی اعضای هیأت علمی (غیر پزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی است که در سال تحصیلی 89- 1388در واحدهای دانشگاهی اشتغال داشتند. دانشگاه آزاد اسلامی دارای 12منطقه بوده که شامل  424 واحد آموزشی غیرپزشکی (197مرکز و227واحد) است. براساس جدول مورگان، 384 عضو هیأت علمی از جامعه مذکور انتخاب شد. برای پیشگیری از افت احتمالی حجم نمونه 450  نفر در نظرگرفته شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. برای این منظور از بین 12منطقه آن زمان به طورتصادفی 4 منطقه انتخاب شد که شامل مناطق (4،12،8،11) است. در مرحله دوم از واحدهای دانشگاهی هر منطقه حداقل 2 و حداکثر 4  واحد به طورتصادفی انتخاب شد . در مجموع نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته 276 نفر می باشد. روش پژوهش توصیفی وکیفی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل 9 مؤلفه است. این مؤلفه ها و زیرمجموعه آنها به صورت پرسشنامه ای ساخته شدکه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب براساس آن با یک مقیاس 10درجه ای توسط اعضای هیأت علمی درجه بندی شد. به منظور حصول اطمینان بیشتر از روایی سازه ابزارها، ‌پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی (pc) و چرخش واریماکس قرار گرفت و برای پایایی آن ضریب آلفای کرنباخ 834/. محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد از 53 زیرمؤلفه مرتبط با مؤلفه های اصلی 36 نشانگر با کل 9 مولفه مورد نظردارای همبستگی معنی دار است. تحلیل مسیر نشان دادکه مدل پیشنهادی از 3 عامل مهم شامل مراحل اجرای چارچوب توانمندسازی، نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد، روابط انسانی و مؤلفه شفاف سازی در پیش بینی افزایش توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی نقش منفی ایفا می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model to Assess the Professional Capabilities of the Islamic Azad University Faculty Members in the Humanities and Engineering

چکیده [English]

The purpose of the present study was to present an applied model for assessing the faculty members’ capabilities in different fields of study in the humanities and engineering in order to qualitatively promote the faculty members of Islamic Azad University. The research is descriptive and qualitative.  In order to assess the faculty members’ professional capabilities, the previous studies, professors’ and experts’ views were taken into consideration.  It was done through surfing the net and the related databases.  The data collected formed a tool in the form of a questionnaire which consisted of 9 components.  The present and the desired situations were labeled from one to ten and the faculty members chose from one to ten to describe the situation.  The research population comprised all the faculty members of Islamic Azad University in the humanities and engineering who were working during the academic year of 2009-10 out of which 384 were chosen as the research sample.  In order to achieve the desired number of subjects, the first sample comprised 450.  Sampling was done applying the multi-stage method.  In the first stage, 4 zones out of 12 zones were randomly selected simultaneously which appeared to be zones 4, 12, 8, and 11.  In the second stage, out of each zone, from 2 to 4 university branches were randomly selected.  On the whole, the research sample consisted of 276 faculty members.  In order to describe the obtained data, the methods of descriptive statistics were applied which consisted of measure of central tendency, dispersion, and distribution.  The inferential statistics methods consisted of correlation coefficient, single variable regression, t-test, and path analysis.  The results show that there are differences between the present and desired situations related to the following components: 1) philosophy and purpose, 2) management strategies, 3) Clarification, 4) the development of participation, 5) information technology, 6) human relations, 7) metacognition, 8) evaluation and repeated engineering system, 9) the stages of executive framework.  Regarding the third research question, using the Cronbach’s Alpha formula, each obtained result along with the total score of each component were shown while the coefficients of correlation which were statistically significant were omitted and as a result 36 statements out of 53 were chosen.  In order to assess the capability model of faculty members, the concurrent regression analysis was applied.  The related diagram shows that the 3 components of human relations, evaluation and repeated engineering system, and the stages of executive framework has significant relationship with the model, and the component of clarification has a negative relationship with it.  In order to test the validity of the model, it was given to 11 experts in the field of educational administration, and it was confirmed by 90% of them.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessing
  • Professional capabilities
  • faculty