بررسی تأثیر دوره های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دوره های آموزشی  ICDLبر بهبود عملکرد کارکنان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به روش پیمایشی از نوع توصیفی اجرا شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه پنج گزینه ای می باشد که روایی آن توسط تعدادی از اساتید دانشگاه بررسی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ محاسبه وضریب پایایی 85/0 به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق 120 نفر از کارمندان و کارشناسان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و نمونه آماری این تحقیق تعداد 92 نفر با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.
داده های  به دست آمده با کمک آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان می دهد که بین گذراندن دوره های آموزشی ICDL و مهارت های جدید کارکنان، دقت و اثربخشی آنها، سرعت و مقدار انجام کارکارکنان، موفقیت شغل آنان و ایجاد جاذبه و علاقه مندی در کارکنان رابطه وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of ICDL Training Courses to Improve the Performance of the Staffs of Technical Faculties Campus in the University of Tehran

چکیده [English]

In this study, the effect of ICDL training courses on improving performance of the staffs of technical faculties' campus in the University of Tehran. Data collected through a five-option questionnaire whose validity was reviewed by a number of university professors and whose reliability was calculated using Cronbach's Alpha as 0.85. The population of the study was comprised of 120 staffs and technical experts employed in the campus of Tehran University. The research sample, totally 92, was determined using Morgan's sample size tables. The results of inferential statistics showed that there is a relationship between ICDL training courses and skills of new employees, their accuracy and effectiveness, speed and amount of staff work, job success, and their interest to work.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICDL
  • information technology
  • Education
  • performance
  • effectiveness of performance