مدل ساختاری روابط میان ارزش‌ های فرهنگی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه سراسری ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش عالی، گرایش اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

2 استاد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ادبیات، دانشگاه ارومیه.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزش‌ های فرهنگی و مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی مدیریت دانش میان اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه سراسری ارومیه صورت گرفت. جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌ علمی مشغول به خدمت در دانشگاه سراسری ارومیه به­ تعداد 392 نفر بود؛ تعداد 196 نفر به‌عنوان نمونه با روش نمونه‌ گیری طبقه‌ ای نسبتی متناسب با حجم انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف به­ صورت کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ ها به­ صورت توصیفی از نوع همبستگی است که همبستگی از نوع مدل‌ یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ ها از پرسشنامه‌ های استاندارد و محقق‌ ساخته مدیریت دانش، ارزش‌ های فرهنگی و مسئولیت اجتماعی استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی و جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه‌ ها جهت اثبات پایایی متغیر های پژوهش استفاده شد. نتایج مدل‌ یابی معادلات ساختاری نشان دادند که میان ارزش‌ های فرهنگی و مدیریت دانش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان متغیر های ارزش‌های فرهنگی و مسئولیت اجتماعی، رابطه مثبت و وجود معناداری دارد. در عین‌ حال با میانجی‌ گری مدیریت دانش میان ارزش‌ های فرهنگی با مسئولیت اجتماعی اعضای هیئت‌ علمی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش مؤید نقش و جایگاه ارزش‌ های فرهنگی در توسعه مسئولیت اجتماعی اعضای هیئت‌ علمی در دانشگاه است. درنهایت می­توان چنین مطرح نمود که رابطه ­ای با جهت مثبت میان فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی وجود دارد؛ لذا با بستر سازی و نهادینه­ کردن مناسب جو و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیئت‌ علمی و مدیریت دانش به‌عنوان ساز و کاری با هدف انعطاف‌ پذیری و نوآوری زمین ه‌های بروز، پاسخگویی و مسئولیت‌ پذیری اجتماعی بیشتری میان اعضای هیئت‌ علمی محقق خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Structural Model Relationship between Cultural Values and Social Responsibility with the Mediating Role of Knowledge Managment, (Case Study: Faculty Members of Urmia University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eslahi 1
  • Mir Mohammad Seyed Abbaszadeh 2
1 Doctoral student of higher education, majoring in economics and financial management of higher education, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran .
2 Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, University of Literature, Urmia University.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between cultural values ​​and social responsibility with the mediating role of knowledge management among the faculty members of Urmia University. The statistical population studied in this research is the faculty members who were working in Urmia University. All faculty members were 392 people, and finally 196 of them were selected as the final sample using stratified sampling method proportional to the volume. The research method, in terms of the practical purpose and in terms of the method of data collection, is a description of the correlation type and correlation of the structural equation modeling type. Standard and researcher-made questionnaires of knowledge management, cultural values ​​and social responsibility were used to collect data. To check the validity of the questionnaire, construct validity and confirmatory factor analysis were used, and to check the reliability, Cronbach's alpha was used for each of the questionnaires to prove the reliability of the research variables. The results of structural equation modeling showed that there is a positive and meaningful relationship between cultural values ​​and knowledge management, and there is also a positive and meaningful relationship between the variables of cultural values ​​and social responsibility, and at the same time, with the mediation of knowledge management, there is a positive and meaningful relationship between cultural values ​​and the social responsibility of faculty members. The results of the research confirm the role and position of cultural values ​​in the development of social responsibility of academic staff members in the university. The general result is that there is a positive relationship between organizational culture and knowledge management and social responsibility. In general, the main message of this research is that by establishing and institutionalizing the appropriate atmosphere and organizational culture among academic faculty members and knowledge management as a mechanism with the aim of flexibility and innovation, there will be more accountability and social responsibility among academic faculty members. will make a researcher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • cultural values
  • social responsibility
  • faculty members